Про зміну назви Комунального закладу Фастівської міської ради «Фастівський навчально-реабілітаційний центр» (код ЄДРПОУ 40795064), затвердження нової редакції Статуту, зміну місцезнаходження та видів економічної діяльності

image
1 Листопада 2023, 11:32
Поділитися:

 

ФАСТІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Київської області

Р І Ш Е Н Н Я

      __________________                 м. Фастів                    № _________________

 

Про зміну назви Комунального закладу Фастівської міської ради

«Фастівський навчально-реабілітаційний центр» (код ЄДРПОУ 40795064), затвердження нової редакції Статуту, зміну місцезнаходження

та видів економічної діяльності

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», враховуючи рішення Фастівської міської ради від 13.10.2022 №26-XXVIII-VIII «Про перейменування вулиць та провулків на території населених пунктів Фастівської міської територіальної громади», керуючись ст.25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

міська рада

В И Р І Ш И Л А:

Змінити повне та скорочене найменування Комунального закладу Фастівської міської ради «Фастівський навчально-реабілітаційний центр» на Комунальний заклад Фастівської міської ради Фастівський навчально-реабілітаційний центр «Крила надії» (скорочене найменування – КЗ ФМР ФНРЦ «Крила надії»).
Затвердити нову редакцію Статуту Комунального закладу Фастівської міської ради Фастівський навчально-реабілітаційний центр «Крила надії» (додаток).
Змінити місцезнаходження Комунального закладу Фастівської міської ради Фастівський навчально-реабілітаційний центр «Крила надії»: з 08500, Київська область, Фастівський район, м. Фастів, вул. Мічуріна, будинок 22 на 08505, Київська область, Фастівський район, м. Фастів, вул. Свято-Воскресенська, будинок 24.
Змінити види економічної діяльності Комунального закладу Фастівської міської ради Фастівський навчально-реабілітаційний центр «Крила надії», доповнивши новим видом економічної діяльності: 88.91- денний догляд за дітьми.
Доручити керівнику закладу провести державну реєстрацію нової редакції Статуту Комунального закладу Фастівської міської ради Фастівський навчально-реабілітаційний центр «Крила надії».
Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, з гуманітарних питань.

 

 

Міський голова                                                                    Михайло  НЕТЯЖУК

 

Додаток

до рішення міської ради

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ

Комунального закладу Фастівської міської ради 

Фастівський навчально-реабілітаційний центр

 «Крила надії»

код ЄДРПОУ 40795064

(нова редакція)

 

 

Фастів

2023 рік

 

І. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

 

1.1. Комунальний заклад Фастівської міської ради Фастівський навчально-реабілітаційний центр «Крила Надії»  (далі – Центр) – це заклад, що заснований на комунальній власності Фастівської міської територіальної громади, основним видом діяльності якого є навчально-реабілітаційна діяльність у сфері дошкільної освіти за рівнем дошкільної освіти та надання навчально-реабілітаційних послуг дітям з особливими освітніми потребами.

1.2. Повне найменування: Комунальний заклад Фастівської міської ради Фастівський навчально-реабілітаційний центр  «Крила надії»».

1.3.  Скорочене найменування: КЗ ФМР ФНРЦ «Крила надії».

1.4. Місцезнаходження Центру: 08505, Київська область, Фастівський район, м. Фастів, вул. Свято-Воскресенська, будинок 24.

1.5. Засновником Центру є Фастівська міська рада Київської області ( далі – Засновник).

1.6.  Органом уповноваженим Засновником та управління закладом освіти є управління освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради.

1.7. Центр є юридичною особою, діє на підставі Статуту, затвердженого Засновником, має рахунки в установах банку, печатку, штамп встановленого зразка, ідентифікаційний номер, бланк зі своїм повним найменуванням, емблему закладу.

1.8.  Центр має статус неприбуткового закладу освіти.

1.9. Заклад – є навчально-реабілітаційним центром, метою діяльності якого є реалізація права на освіту дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними вадами в розвитку; їх інтеграція в суспільство шляхом здійснення комплексних навчально-реабілітаційних заходів, спрямованих на відновлення здоров’я, здобуття освіти відповідного рівня; розвиток та корекцію порушень.

1.10. Діти з особливими освітніми потребами, які мають складні вади в розвитку – це діти з порушеннями опорно-рухового апарату, порушенням зору, порушенням слуху, порушеннями мовлення, розладами спектру аутизму,  особливостями ментальної, когнітивної та емоційно-вольової сфери.

1.11. Метою діяльності Центру є: всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, реалізація права на освіту дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними вадами розвитку, їх інтеграція в суспільство шляхом здійснення комплексних навчально-корекційних та реабілітаційних заходів, спрямованих на відновлення здоров’я, здобуття дошкільної освіти відповідного рівня, корекцію порушень.

1.12. Головними завданнями Центру є:

забезпечення права дітей із складними вадами в розвитку на здобуття дошкільної освіти відповідно до їх можливостей;
забезпечення соціалізації та підготовки дітей/підлітків до здобуття  дошкільної та загальної середньої освіти шляхом спеціально організованого навчально-реабілітаційного процесу в комплексі з психолого-педагогічною, медичною/фізичною, соціальною реабілітацією;
формування громадянської позиції, власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свої дії;
забезпечення системного кваліфікованого психолого-педагогічного та медично-профілактичного супроводу дітей з урахуванням стану їх здоров’я, особливостей психофізичного розвитку;
надання реабілітаційних послуг згідно з Індивідуальною програмою реабілітації дитини-інваліда/Висновку інклюзивно-ресурсного центру;
надання психологічної допомоги батькам (особам, які їх замінюють), які виховують дітей з інвалідністю/особливими освітніми потребами.

1.13. У своїй діяльності Центр керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про реабілітацію інвалідів в Україні», Закон Про соціальні послуги (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2019, № 18, ст.73, із змінами, внесеними згідно із Законами № 1875-IX від 16.11.2021 № 2193-IX від 14.04.2022). Постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 221 «Про затвердження Положення про спеціальну школу та Положення про навчально-реабілітаційний центр», «Положенням про дошкільний навчальний заклад», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року № 305 іншими нормативно-правовими актами та власним Статутом.

1.14. Діяльність Центру базується за принципом рівних можливостей для всіх.

1.15. Центр самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України.

1.16. Центр несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

безпечні умови освітньої діяльності;
дотримання державних стандартів освіти;
дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;
дотримання фінансової дисципліни.

1.17. Мовою освітнього процесу в Центрі є державна мова.

1.18. Центр здійснює освітню діяльність одночасно на різних рівнях освіти та за різними формами освіти.

Навчально-реабілітаційний процес у Центрі забезпечується технологіями корекції та розвитку, програмами педагогічної, соціальної та медичної/фізичної реабілітації з використанням новітніх досягнень у галузі педагогічної та медичної науки і практики.

Освітній та реабілітаційний процес у Центрі для дітей дошкільного віку будується через педагогічно обґрунтований зміст, форми і методи навчання, що забезпечують дітям засвоєння необхідних знань, умінь, навичок та визначають їх майбутню індивідуальну освітню траєкторію.

1.19. Особливості умов виховання, навчання, утримання дітей в Центрі визначаються:

гнучкою системою корекційно-розвиткової, виховної та реабілітаційної-профілактичної роботи;
створенням спеціальних умов для корекційної спрямованості навчання, виховання та подолання порушень фізичного та психічного розвитку, поліпшення стану здоров’я з урахуванням характеру порушенням в розвитку;
здійсненням індивідуального та диференційованого підходу у навчанні та реабілітації дітей із складними вадами в розвитку відповідно до їх особливостей.

1.20. Засновник через уповноважений ним орган забезпечує:

фінансування Центру коштами бюджету в розмірі, передбаченому нормативами фінансування закладів освіти;
матеріально-технічне забезпечення;
необхідними будівлями з обладнанням і матеріалами;
інженерні комунікації;
будівництво і ремонт приміщень;
господарське обслуговування комунальними службами міста;

–  безкоштовне харчування  вихованців дошкільного відділення Центру.

1.21.  Джерелами фінансування закладу є:

кошти місцевого бюджету;
благодійні внески юридичних та фізичних осіб;
кошти, отримані за надання платних послуг;
інші джерела, не заборонені законодавством.

1.22. Взаємовідносини Центру з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

1.23. Реорганізація, ліквідація та перепрофілювання (зміна типу) Центру відбувається за рішенням Засновника.

1.24. З питань, не врегульованих Статутом, Центр керується чинним законодавством України.

1.25. Структурними підрозділами Центру є відділення, які функціонують в єдиній системі:

дошкільне відділення у складі якого функціонують:

група компенсуючого типу для осіб з порушеннями опорно-рухового апарату (для дітей дошкільного віку, від 2 до 7 (8) років з можливістю цілодобового перебування) кількістю – 8 осіб;
група компенсуючого типу для осіб з розладами спектру аутизму (для дітей дошкільного віку, від 2 до 7 (8) років з можливістю цілодобового перебування) кількістю – 6 осіб.

Наповнюваність груп у закладі відбувається згідно з нормативами наповнюваності відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 року №128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп продовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи про вивчення окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах».

Розпорядок роботи центру є цілодобовим для вихованців навчального (дошкільного) відділення з можливістю денного догляду дітей дошкільного віку з інвалідністю та іншими розладами у розвитку. Тривалість перебування вихованців дошкільного відділенні становить  – 5  днів (понеділок – п’ятниця).

реабілітаційне відділення функціонує для дітей та підлітків з інвалідністю/розладами в розвитку віком від 2-х до 18 років з  короткотривалим соціальним денним доглядом/перебуванням в закладі.

Реабілітаційне відділення передбачає:

психолого-педагогічну;
фізичну/медичну реабілітацію.

Діяльність реабілітаційного відділення Центру спрямована на профілактику та реабілітацію основної патології та супутніх захворювань дитячого організму.

Реабілітація в Центрі носить комплексний характер і забезпечується психолого-педагогічними, медичними (лікувально-відновлювальними, лікувально-профілактичними, реабілітаційними), фізичними заходами. Реабілітаційні послуги  надаються безкоштовно.

1.26. Центр може надавати платні послуги на договірній основі відповідно до  постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності» за згодою та за рахунок батьків або осіб, які їх замінюють, у межах граничнодопустимого навантаження дитини.

1.27. Структурні підрозділи Центру функціонують на підставі Положення про навчально-реабілітаційний центр, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 16.08.2012 року № 920, Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня  2003 року № 305,  власного Статуту.

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ТА РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО ПРОЦЕСІВ У ЦЕНТРІ

2.1. Зарахування вихованців до Центру проводиться наказом директора, що видається на підставі заяви батьків або осіб, що їх заміняють, копії свідоцтва про народження дитини, за наявності медичної довідки встановленого зразка та копій інших медичних висновків.

2.2. Відрахування та переведення вихованців до інших закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти здійснюється у порядку, передбаченому чинним законодавством.

2.3. Центр працює з постійним та змінним контингентами вихованців:

постійний контингент – це вихованці дошкільного відділення;
змінний контингент – це вихованці раннього, дошкільного та шкільного віку реабілітаційного відділення, які отримують психолого-педагогічну, медико-реабілітаційну, консультативну та соціально-реабілітаційну допомогу в Центрі.

2.4. Навчальний процес у Центрі базується з врахуванням вимог лікувально-корекційної роботи. У процесі навчання і виховання враховуються індивідуальні особливості розвитку дітей, гігієнічні, медичні, корекційні та психолого-педагогічні рекомендації.

2.5. Навчальний рік у дошкільному відділенні починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.

2.6. Навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

2.7. План роботи комунального навчального закладу схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується керівником закладу.

2.8. Освітній/корекційний процес у дошкільному відділенні Центру здійснюється відповідно до  програм рекомендованих МОН України.

2.9. Зміст освіти визначається Базовим компонентом дошкільної освіти і забезпечується шляхом її адаптації/модифікації.

2.10. Мова навчання й виховання в Центрі визначається відповідно до Конституції України та законодавства України про мови.

У Центрі забороняється утворення і діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань.
Примусове залучення вихованців до вступу у будь-які об’єднання громадян, релігійні організації і воєнізовані формування забороняється.

ІII. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНОГО/КОРЕКЦІЙНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ ЦЕНТРУ

3.1. Учасниками корекційно-реабілітаційного процесу є вихованці з особливими освітніми потребами, педагогічні, медичні та інші працівники Центру, батьки або особи, які їх замінюють.

3.2. Права і обов’язки вихованців, педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством України та цим Статутом.

3.3. Вихованці/особи які отримують послуги Центру мають право:

на користування корекційно-реабілітаційною та лікувально-оздоровчою базою Центру;
на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь і гідність;
на безпечні і нешкідливі умови колекційного навчання та виховання.

3.4. Вихованці та особи, які отримують послуги Центру зобов’язані:

оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками; підвищувати загальнокультурний рівень;
бережливо ставитись до майна Центру та особистих речей;
дотримуватися вимог цього Статуту, Правил внутрішнього розпорядку Центру;
дотримуватися правил особистої гігієни.

3.3. Права та обов’язки педагогічних/медичних, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу:

3.3.1. Педагогічні працівники мають право на:

академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну, науково-педагогічну та наукову діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі;
педагогічну ініціативу;
розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проектів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик компетентнісного навчання;
користування бібліотекою; навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною інфраструктурою закладу освіти та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до спеціальних законів;
підвищення кваліфікації, перепідготовку;
вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників;
доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;
відзначення успіхів у своїй професійній діяльності;
справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності;
захист професійної честі та гідності;
індивідуальну освітню (наукову, творчу, мистецьку та іншу) діяльність за межами закладу освіти;
безпечні і нешкідливі умови праці;
подовжену оплачувану відпустку;
участь у громадському самоврядуванні закладу освіти;
участь у роботі колегіальних органів управління закладу освіти.

3.3.2. Педагогічні/медичні  працівники зобов’язані:

дотримуватися принципів дитиноцентризму та педагогіки партнерства у відносинах з вихованцями та їхніми батьками;
постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність;
виконувати освітню програму для досягнення здобувачами освіти передбачених нею результатів навчання;
сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;
дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання здобувачами освіти в освітньому процесі та науковій діяльності;
дотримуватися педагогічної етики;
поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;
настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;
формувати у вихованців усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;
виховувати у вихованців повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та навколишнього природного середовища;
формувати у вихованців прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
захищати вихованців під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти, запобігати вживанню ними та іншими особами на території закладів освіти алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам;
додержуватися установчих документів та правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, виконувати свої посадові обов’язки;
забезпечувати єдність навчання, виховання та розвитку вихованців, а також дотримуватися у своїй педагогічній діяльності інших принципів освітньої діяльності, визначених статтею 6Закону України “Про освіту”;
використовувати державну мову в освітньому процесі відповідно до вимог Закону України «Про освіту»;
володіти навичками з надання домедичної допомоги вихованцям;
постійно підвищувати свою педагогічну майстерність.

Педагогічні/медичні працівники мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством, колективним договором, трудовим договором.

3.3.3. Відволікання педагогічних/медичних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, крім випадків, передбачених законодавством.

3.3.4. Педагогічні /медичні працівники, які не відповідають займаній посаді за результатами атестації, або систематично порушують Статут, Правила внутрішнього трудового розпорядку, не виконують посадових обов’язків, умов Трудового договору, звільняються з посади згідно з чинним законодавством України.

3.3.5. Лікувально-реабілітаційна, відновлювальна, санітарно-профілактична робота здійснюється медичним персоналом.

3.4. Права та обов’язки інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, визначаються законодавством, відповідними договорами.

3.5. Права, обов’язки та відповідальність  батьків вихованців або осіб, які їх замінюють:

3.5.1. Батьки вихованців або особи, які їх замінюють, мають право:

захищати права та інтереси дітей, звертаючись до директора Центру чи відповідних державних або судових органів;
бути присутніми на педагогічних радах та інших заходах, коли питання стосується інтересів їх дітей;
знайомитись з ходом навчального/корекційно-реабілітаційного процесу;
брати участь у загальних батьківських зборах;
звертатись до органів державного управління і громадського самоврядування з питань корекційного навчання, виховання та лікування вихованців у Центрі;
брати участь в удосконаленні організації навчального/корекційно- реабілітаційного процесу та зміцненні матеріальної бази Центру;
захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси здобувачів освіти;
звертатися до закладу освіти, органу управління освітою з питань освіти;
завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у закладі освіти та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на участь у них дитини;
брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану.

3.5.2. Батьки/особи, які їх заміняють, зобов’язані:

постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їхніх природних здібностей;
дотримуватись режиму роботи Центру та забезпечувати неухильне виконання дітьми Правил внутрішнього розпорядку Центру;
дотримуватись санітарно-гігієнічних вимог у Центрі;
поважати гідність дитини, виховувати працелюбність та патріотизм;
сприяти здобуттю дітьми освіти та проходженню курсу реабілітації у Центрі;
виховувати повагу до законів, прав та свобод людини;
виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля;
не допускати булінгу (цькування), домашнього насильства по відношенню до дітей та учасників освітнього процесу;
формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану;
настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;
формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;
виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України;

3.6. Центр надає батькам або особам, які їх заміняють допомогу у виконанні їх батьківських обов’язків.

Батьки або особи, які їх заміняють несуть однакову відповідальність за виховання, навчання, лікування та розвиток дітей.

У разі невиконання батьками або особами, які їх замінюють своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством України, Центр може виступити позивачем у суді про позбавлення їх батьківських прав.

3.7. Представники громадськості мають право:

проводити спільні семінари, консультації з педагогічними та медичними працівників;
сприяти покращенню організації навчального/корекційно-реабілітаційного процесу.

3.7.1. Представники громадськості зобов’язані:

дотримуватись даного Статуту, наказів та розпоряджень адміністрації Центру з питань організації навчального/корекційно-реабілітаційного процесу;
погоджувати з адміністрацією Центру плани своєї діяльності;
забезпечувати дотримання прав та свобод вихованців;
дотримуватись етичних норм поведінки та моралі;
пропагувати здоровий спосіб життя.

3.7.2. У навчальному/корекційно-реабілітаційному процесі можуть брати участь представники підприємств, установ, науково-дослідних, кооперативних, громадських організацій, фондів, асоціацій у межах, визначених чинним законодавством України і цим Статутом.

3.7.3. Учасники навчального/корекційно-реабілітаційного процесів набувають прав і виконують обов’язки, що визначаються даним Статутом та договором із Центром.

ІV. УПРАВЛІННЯ ЦЕНТРОМ

4.1. Управління центром у межах повноважень, визначених законами та установчими документами Центру, здійснюють: Засновник; управління освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради; керівник Центру; педагогічна рада; вищий колегіальний орган громадського самоврядування Центру.

4.2. Засновник:

затверджує установчі документи Центру, їх нову редакцію та зміни до них;
здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Центру;
реалізує інші права, передбачені законодавством та установчими документами Центру.

4.3. Засновник зобов’язаний:

забезпечити утримання та розвиток матеріально-технічної бази заснованого ним закладу освіти на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов;

у разі реорганізації чи ліквідації Центру забезпечити здобувачам освіти можливість продовжити навчання на відповідному рівні освіти;
забезпечити відповідно до законодавства створення в Центрі безперешкодного середовища для осіб з особливими освітніми потребами;
здійснює інші повноваження відповідно до Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту».

4.4. Управління освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради є органом, уповноваженим Засновником, на управління закладом освіти.

4.5. Управління освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради:

призначає керівника Центру, обраним (призначеним) у порядку, встановленому законодавством та установчими документами Центру;
звільняє керівника Центру з підстав та у порядку, визначених законодавством та установчими документами Центру;
організовує нормативне, програмне, матеріальне, науково-методичне забезпечення, перепідготовку, підвищення кваліфікації, атестацію педагогічних працівників;
здійснює контроль за дотриманням установчих документів Центру;
забезпечує створення у Центрі інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування;
здійснює контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками;
здійснює інші повноваження відповідно до Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Положення про управління освіти.

4.6. Керівництво Центром здійснює його директор, повноваження якого визначаються законом, даним Статутом та посадовою інструкцією.

4.7. Директор є представником Центру у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах повноважень, передбачених законом та установчими документами Центру.

4.8.  Директор Центру зобов’язаний:

виконувати закони України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту» та інші акти законодавства, а також забезпечувати та контролювати їх виконання працівниками закладу, зокрема в частині організації освітнього процесу державною мовою;
планувати та організовувати діяльність Центру;
розробляти проект кошторису та подавати його засновнику або уповноваженому ним органу на затвердження;
надавати щороку засновнику пропозиції щодо обсягу коштів, необхідних для підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
організовувати фінансово-господарську діяльність Центру в межах затвердженого кошторису;
забезпечувати розроблення та виконання стратегії розвитку Центру;
затверджувати правила внутрішнього розпорядку Центру;
затверджувати посадові інструкції працівників Центру;
організовувати освітній процес в Центрі;
створювати умови для реалізації прав та обов’язків усіх учасників освітнього процесу, в тому числі реалізації академічних свобод педагогічних працівників, індивідуальної освітньої траєкторії та/або індивідуальної програми розвитку вихованців, формування індивідуального навчального плану;
контролювати виконання педагогічними працівниками та вихованцями освітньої програми, індивідуальної програми розвитку, індивідуального навчального плану;
створювати необхідні умови для здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами;
сприяти проходженню атестації та сертифікації педагогічними працівниками;
створювати умови для здійснення дієвого та відкритого громадського нагляду (контролю) за діяльністю Центру;
сприяти та створювати умови для діяльності органів громадського самоврядування в Центрі;
формувати засади, створювати умови, сприяти формуванню культури здорового способу життя вихованців та працівників Центру;
створювати в Центрі безпечне освітнє середовище, забезпечувати дотримання вимог щодо охорони дитинства, охорони праці, вимог техніки безпеки;
організовувати харчування та сприяти медичному обслуговуванню вихованців відповідно до законодавства;
забезпечувати відкритість і прозорість діяльності Центру, зокрема шляхом оприлюднення публічної інформації відповідно до вимог законів України «Про освіту», «Про доступ до публічної інформації», «Про відкритість використання публічних коштів» та інших законів України;
здійснювати зарахування, переведення, відрахування вихованців, а також їх заохочення (відзначення) та притягнення до відповідальності відповідно до вимог законодавства;
організовувати документообіг, бухгалтерський облік та звітність відповідно до законодавства;
звітувати щороку на загальних зборах (конференції) колективу про свою роботу та виконання стратегії розвитку центру;
виконувати інші обов’язки, покладені на нього законодавством, засновником, установчими документами Центру, колективним договором.
організовує, координує діяльність педагогічних/медичних працівників з метою забезпечення єдності навчально-виховної та корекційно-розвиткової роботи; медичної реабілітації, відповідає за її якість, сприяє забезпеченню вихованців засобами корекції;
забезпечує раціональний розподіл посадових обов’язків працівників, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня фахівців;
здійснює контроль за виконанням планів навчальних/корекційних програм, якістю знань, умінь та навичок вихованців;
забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, вимог техніки безпеки;
розпоряджається в установленому порядку майном закладу та його коштами;
підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання, корекції та реабілітації, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної діяльності педагогів;
забезпечує реалізацію права вихованців на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;
контролює організацію харчування і медичного обслуговування вихованців;
видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;
щороку звітує про свою роботу на загальних зборах (конференціях) колективу.

4.9. Колегіальним, постійно діючим органом управління Центром є Педагогічна рада, повноваження якої визначаються чинним законодавством та даним Статутом,  яка складається з всіх педагогічних працівників (з долученням за необхідності медичних фахівців).

Педагогічна рада розглядає питання:

схвалює стратегію розвитку закладу освіти та річний план роботи;
здійснення і удосконалення навчально/корекційного-реабілітаційного процесу;
визначає строки проходження реабілітації дитиною-інвалідом відповідно до її індивідуальної програми реабілітації;
сприяє розвитку творчої ініціативи працівників Центру, впровадженню досягнень наукової думки та передового досвіду в галузях навчання, корекції та реабілітації;
вносить пропозиції щодо порядку морального та матеріального заохочення педагогічних, медичних та інших працівників Центру, вихованців, батьків/осіб, які їх замінюють, представників громадськості;
розглядає інші питання, пов’язані з діяльністю Центру.

Рішення педагогічної ради Центру вводяться в дію наказом керівника закладу.

Засідання педагогічної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її складу. Рішення з усіх питань ухвалюються більшістю голосів від її складу. У разі рівного розподілу голосів голос голови педагогічної ради визначальний. Рішення педагогічної ради оформлюються протоколом засідання, який підписують голова та секретар педагогічної ради.

4.10. У Центрі може діяти піклувальна рада, яка сприяє виконанню перспективних завдань розвитку закладу , залученню фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності з основних напрямів розвитку і здійсненню контролю за їх використанням, ефективній взаємодії закладу з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, громадськістю, громадськими об’єднаннями, юридичними та фізичними особами.

Піклувальна рада:

аналізує та оцінює діяльність Центру і його керівника;
розробляє пропозиції до стратегії та перспективного плану розвитку Центру та аналізує стан їх виконання;
сприяє залученню додаткових джерел фінансування, що не заборонені законом;
проводить моніторинг виконання кошторису Центру і вносить відповідні рекомендації та пропозиції, обовʾязкові для розгляду керівником Центру;
може ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту Центру;
вносити Засновнику Центру подання про заохочення керівника Центру або притягнення його до дисциплінарної відповідальності з підстав, визначених законом.

Піклувальну раду може бути утворено за рішенням Засновника або уповноваженого ним органу на визначений Засновником строк

4.11. У Центрі можуть діяти: органи самоврядування працівників закладу; органи самоврядування здобувачів освіти; органи батьківського самоврядування; інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу.

Вищим колегіальним органом громадського самоврядування Центру є загальні збори (конференція) колективу, що скликають не менш ніж один раз на рік та формують з уповноважених представників усіх учасників освітнього процесу.

4.12. У Центрі можуть функціонувати методичні об’єднання, що охоплюють учасників освітнього процесу.

Комплектування, режим роботи, організація освітнього/реабілітаційного процесу

5.1. Центр комплектується дітьми  відповідно до його структури (дошкільне відділення) згідно з нормативами наповнюваності відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 року №128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп продовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи про вивчення окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах».

5.2.Питання про кількісний склад контингенту дітей/підлітків реабілітаційного відділення Центру вирішується адміністрацією закладу на основі можливостей матеріально-технічної бази  з дотриманням санітарно-гігієнічних вимог.

5.3. Медичними показниками для зарахування дітей до освітніх підрозділів Центру є вади  опорно-рухового апарату у поєднанні із тяжкими системними мовленнєвими порушеннями, затримкою психічного розвитку або розумовою відсталістю. Комплектування вихованцями центру здійснюється за бажанням батьків (осіб, які їх замінюють) на підставі Висновка про комплексну оцінку інклюзивно-ресурсного центру та відповідно до медичних показань, заяви батьків або осіб, які їх замінюють.

5.4. Зарахування дітей у дошкільне відділення Центру проводиться наказом директора на підставі таких документів:

заяви батьків або осіб, які їх замінюють;
копія паспорта батьків (осіб, які їх замінюють);
копія ідентифікаційного коду;
копії свідоцтва про народження дитини;
висновку ІРЦ про комплексну оцінку/індивідуальну програми реабілітації для особи з інвалідністю;
довідка про стан здоров’я дитини;
копії медичних висновків з “Історії розвитку дитини” (ф. № 112/о) з даними про результати аналізів (загальний аналіз крові та сечі, мазок із зіва на дифтерію, аналіз калу на дезгрупу, яйця глистів, зіскрібок на ентеробіоз); копії “Карти профілактичних щеплень” (ф. № 063/о); довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, що дитина не перебувала в контакті з хворими на інфекційні хвороби або бактеріоносіями; медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати навчальний заклад.

Зарахування дітей у реабілітаційне відділення Центру проводиться наказом директора на підставі таких документів: заяви батьків або осіб, які їх замінюють;

копія паспорта батьків (осіб, які їх замінюють);
копія ідентифікаційного коду;
копії свідоцтва про народження дитини;
висновку ІРЦ про комплексну оцінку/індивідуальної програми реабілітації для особи з інвалідністю;
довідка про стан здоров’я дитини;

5.5. Для зарахування дітей-сиріт/позбавлених батьківського піклування подаються документи, передбачені пунктом 37 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866:

свідоцтво про народження або посвідчення біженця або посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, видане відповідно до Закону України«Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту»;
реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі наявності);
відомості про батьків та родичів дитини;
довідку про склад сім’ї або осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні, будинку, які підтверджують право власності дитини на нерухомість (у разі наявності);опис майна дитини;
висновок про стан здоров’я, фізичний та розумовий розвиток дитини, складений за формою згідно з додатком 4;
рішення про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування;
посвідчення біженця або посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту;

5.6. Документи, необхідні для зарахування дитини до Центру, подаються особисто батьками або особами, які їх замінюють.

5.7. У разі хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів) – за вихованцем зберігається місце в Центрі.

5.8. Загальними протипоказаннями для зарахування дитини до Центру є:

епілепсія з частими епілептичними нападами;
стійкий денний і нічний енурез і енкопрез;
судомні напади, біполярний розлад особистості з наявністю продуктивної симптоматики (шизофренія), тяжкі/стійкі порушення поведінки, небезпечні для самої особи та оточуючих;
тяжка/глибока розумова відсталість, органічна деменція різного походження з вираженою дезадаптацією;
психопатія і психопатоподібні стани різного характеру;
інфекційні захворювання до закінчення строку ізоляції;
бацилоносійство (стосовно дифтерії та кишкових інфекцій);
всі контагіозні та паразитарні хвороби очей і шкіри;
туберкульоз.

5.9. Відрахування та переведення вихованців центру до інших закладів освіти здійснюється у порядку, передбаченому чинним законодавством.

5.10. Харчування дітей дошкільного віку здійснюється відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», Постанови КМ України від 24 березня 2021 року за № 305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку».

5.12. Центр забезпечує збалансоване харчування дітей дошкільного відділення із дотриманням натурального набору продуктів, визначених Міністерством охорони здоров’я України, спільно з Міністерством освіти України за погодженням Міністерством фінансів України.

5.13. У дошкільному відділенні Центру встановлено 3-х разове харчування та 4-х разове харчування для дітей з цілодобовим перебуванням.

5.14. Контроль за організацією та якістю харчування у Центрі покладається на засновника Центру.

Контроль за закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотримання термінів реалізації продуктів покладається на медичних працівників та керівника Центру

VІ. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ

6.1. Перебування в Центрі передбачає процес:

медичної/фізичної;
корекційно-розвиткової;
соціальної реабілітації особи з інвалідністю/особливими освітніми потребами, яка відвідує  Центр.

6.2. Діяльність реабілітаційного відділення Центру спрямована на реабілітацію основної патології та супутніх захворювань дитячого організму.

6.3. Реабілітація в Центрі носить комплексний характер і забезпечується корекційно-розвитковими, медичними/фізичними (лікувально-профілактичними) заходами.

6.4. Система реабілітації у Центрі здійснюється шляхом використання технічних та інших засобів реабілітації, виробів медичного призначення.

6.5. Комплексна реабілітація в Центрі проводиться за методиками медико-соціальної реабілітації, рекомендованими МОЗ/МОН України, відповідно до індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю.

6.6. Лікувально-профілактична робота для дітей, які мають вади опорно-рухового апарату у поєднанні з тяжкими/системними мовленнєвими порушеннями, затримкою психічного розвитку або розумовою відсталістю, спрямована на поліпшення рухових, психічних, комунікативних і мовних функцій, підвищення можливості до самообслуговування і соціальної адаптації.

6.7. Застосовуються сучасні методики сенсорної стимуляції, біхевіоральної терапії у системі соціально-педагогічних та корекційно-розвиткових заходів для вихованців Центру, які відстають у психічному розвитку. Використовуються різноманітні форми втручання (контактування з дитиною, формування та вироблення комунікативних навичок, ігрової діяльності, робота з експресивним мовленням, напрацювання вміння наслідувати інших, трансформація навичок використання допомоги в самостійну діяльність тощо).

6.8. Медичне обслуговування вихованців в Центрі забезпечується штатним  медичним персоналом, який організовує проведення лікувально-профілактичних заходів, здійснює контроль за якістю харчування дітей, фізичним навантаженням, дотриманням санітарно-гігієнічного режиму в закладі.

6.9. Медичні працівники Центру підлягають атестації, яка є обов’язковою і здійснюється відповідно до Положень про атестацію медичних працівників.

6.10. Реабілітація у Центрі забезпечує дітям із складними вадами розвитку психологічну та педагогічну корекцію, яка спрямована на формування та удосконалення всіх психічних/фізичних процесів особистості в цілому та створення оптимальних умов для подальшого становлення кожної дитини як особистості та її соціалізації в суспільстві.

VІІ. Матеріально-технічна база

7.1.До майна Центру належать:

нерухоме та рухоме майно, включаючи будівлі, споруди, земельні ділянки, комунікації, обладнання, тощо;
майнові права, включаючи майнові права інтелектуальної власності на об’єкти права інтелектуальної власності, зокрема інформаційні системи, об’єкти авторського права та/або суміжних прав;
інші активи, передбачені законодавством.

Майно Центру перебуває в комунальній власності Фастівської міської територіальної громади, належить їй на правах оперативного управління.
Основні фонди, оборотні кошти та інше майно Центру не підлягають вилученню, крім випадків, встановлених законом.
Об’єкти та майно Центру не підлягають приватизації чи використанню не за освітнім призначенням.
Усі кошти, отримані від оренди нерухомого майна Центру, використовуються виключно на потреби закладу.
Майно Центру, яке не використовується в освітньому процесі, може бути вкладом у спільну діяльність або використане відповідно до статті 81 Закону України «Про освіту».

VІІІ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕНТРУ

8.1. Фінансово-господарська діяльність Центру  здійснюється на основі його кошторису.

8.2. Фінансово-господарська діяльність Центру проводиться відповідно до Бюджетного кодексу України, законів України  «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про повну загальну середню освіту» та інших нормативно-правових актів.

8.3. Джерелами формування кошторису є:

державний бюджет;
бюджет Фастівської міської територіальної громади;
плата за надання освітніх та інших послуг відповідно до укладених договорів;
доходи від надання в оренду приміщень, споруд, обладнання;
гранти вітчизняних і міжнародних організацій; дивіденди від цінних паперів, відсотки від депозитів і розміщення коштів спеціального фонду на поточних рахунках банків державного сектору;
добровільні внески у вигляді коштів, матеріальних цінностей, нематеріальних активів, одержаних від підприємств, установ, організацій, фізичних осіб;
інші джерела, не заборонені законодавством.

8.4. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в Центру визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади. Бухгалтерський облік Центру здійснюється централізованою бухгалтерією управління освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради.

Центр має право на фінансову самостійність у межах чинного законодавства.

8.5. Центр є неприбутковою організацією, що утворена та зареєстрована у порядку, визначеному законом, що регулює діяльність неприбуткових організацій.

Доходи (прибутки) Центру або їх частини не підлягають розподілу серед засновників, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску) та інших пов’язаних з ними осіб.

Доходи (прибутки) Центру використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Центру, покращення його матеріальної бази, реалізації мети (цілей) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

8.6. Центр, за погодженням з управлінням освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради, має право згідно із законодавством придбати та/або орендувати необхідне обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, фінансувати за рахунок власних коштів заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов працівників закладу.

8.7. Звітність про діяльність закладу ведеться відповідно до законодавства.

8.8. Центр має право надавати платні освітні та інші послуги, перелік яких затверджує Кабінет Міністрів України. Засновник закладу освіти мають право затверджувати перелік платних освітніх та інших послуг, що не увійшли до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

                                                  ІХ. Міжнародне співробітництво

 

9.1. Центр має право укладати договори про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки із закладами освіти, підприємствами, установами, організаціями, науковими установами системи освіти іноземних країн, міжнародними підприємствами, установами, організаціями, фондами у встановленому законодавством порядку.

9.2. Центр, педагогічні працівники, вихованці можуть брати участь у реалізації міжнародних проектів і програм.

Х. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЦЕНТРУ

 

10.1. Центр підпорядкований і підконтрольний Засновнику: Фастівській міській раді.

10.2. Державний контроль здійснюється з метою забезпечення  реалізації права на освіту осіб з особливими освітніми потребами.

10.3. Державний контроль за діяльністю Центру здійснює Міністерство освіти України відповідно до Закону України «Про освіту»; Державна служба з якості освіти України, Державна санітарно-епідеміологічна служба України.

 

Прикінцеві положення

 

З питань, не врегульованих даним Статутом, Центр керується чинним законодавством України. Якщо одне з положень даного Статуту буде визнано недійсним, це не стосується решти його положень. Якщо одне із положень Статуту, у зв’язку із внесенням змін до законодавства, стає таким, що йому суперечить, Засновник застосовує норми, передбачені новим законодавством, та зобов’язується внести відповідні зміни. Внесення змін і доповнень до даного Статуту здійснюється за рішенням Засновника та реєструються у встановленому порядку.

 

 

 

Секретар міської ради                                                                                    Людмила РУДЯК

 

Джерело: Сайт Міської Ради міста Фастів