Про внесення змін до рішення Фастівської міської ради №  29-II-VIII  від 24.11.2020 « Про вхід Фастівської міської ради до складу засновників комунального підприємства «Господар» Малоснітинської  сільської  ради» №5-V-VІІІ – Сайт Міської Ради міста Фастів
image
30 Грудня 2020, 13:39
Поділитися:

        08500, м. Фастів Київської області, площа Соборна, 1, телефони: 6-02-16; 6-31-00

Р І Ш Е Н Н Я

№ 5-V-VIIІ

від  28.12.2020 року

 

Про внесення змін до рішення Фастівської міської ради №  29-IIVIII  від 24.11.2020 « Про вхід Фастівської міської ради до складу засновників комунального підприємства «Господар» Малоснітинської сільської ради»

 

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.06.2020 № 715-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Київської області», керуючись нормами Цивільного, Господарського кодексів України, законами України, «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», рішення Малоснітинської сільської ради «Про вихід зі складу засновників комунального підприємства «Господар» Малоснітинської сільської ради від 10.11.2020 р. № 46-01-VII,  ст. ст. 25, 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

міська рада

В И Р І Ш И Л А:

Пункт 3 рішення міської ради № 29-II-VIII від 24.11.2020 року «Про вхід Фастівської міської ради до складу засновників комунального підприємства «Господар» Малоснітинської сільської ради» викласти в наступній редакції: «Змінити повне найменування юридичної особи комунального підприємства «Господар» Малоснітинської сільської ради на комунальне підприємство Фастівської міської ради «Господар» (скорочене найменування юридичної особи: КП «Господар») та затвердити нову редакцію статуту (додаток № 1)».
Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову.

 

 

Міський голова                                                                М.В. Нетяжук

 

 

Додаток 1

до рішення міської ради

№ 5-V-VIIІ  від 28.12.2020 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ

 

Комунального підприємства

Фастівської міської ради

«ГОСПОДАР»

нова редакція

(код ЄДРПОУ  38797446)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                Фастів 2020 рік

 

Загальні положення

 

1.1. Комунальне підприємство Фастівської міської ради «Господар»  (далі – «Підприємство»)  є суб’єктом господарювання, утвореним у формі комунального підприємства.

1.2. Найменування Підприємства:

1.2.1.  Повне: Комунальне підприємство Фастівської міської ради «Господар».

1.2.2. Скорочене:  КП «Господар».

1.3. Засновником/Власником Підприємства є Фастівська міська територіальна громада, в особі Фастівської міської ради, код ЄДРПОУ 13710890,  адреса: Київська область, с.  Мала Снітинка, вулиця Гагаріна,           буд. 119/1, індекс 08523.

1.4.Підприємство підконтрольне та підзвітне виконавчому комітету Фастівської міської ради

1.5. Відповідно до способу утворення комунальне підприємство є унітарним .

1.6.Підприємство засновано на комунальній власності Фастівської міської територіальної громади і є комунальним унітарним підприємством.

1.7. Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням, штампи, бланки.

1.8. Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, нормативно-правовими актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями Фастівської міської ради, розпорядженнями Фастівського міського голови та виконавчого комітету Фастівської міської ради, іншими нормативно-правовими актами та цим Статутом.

1.9. Підприємство є правонаступником Комунального підприємства «Господар» Малоснітинської сільської ради

1.10. Місцезнаходження Підприємства: Київська обл., с.  Мала Снітинка, вулиця Гагаріна б. 119/1, індекс 08523.

 

Мета і предмет діяльності Підприємства

2.1. Головною метою об’єкта господарювання в комунальному секторі економіки є виробництво продуктів та послуг для задоволення загальних потреб жителів Фастівської міської територіальної громади, з водопостачання та водовідведення, збирання та вивезення твердих побутових відходів та підтримання в належному стані території, та виконання інших робіт по благоустрою території громади та об’єктів соціально-економічної сфери. В основу діяльності підприємства покладені інтереси Фастівської міської територіальної громади.

2.2. Предметом діяльності Підприємства є:

– забір, очищення та постачання води;

– каналізація, відведення й очищення стічних вод;

– безперебійне забезпечення послугами централізованого постачання холодної води та централізованого водовідведення населення;

– розвиток і вдосконалення надання послуг централізованого постачання холодної води та централізованого водовідведення;

– збирання та оброблення стічних вод;

– здійснення встановлення, ремонту та заміни засобів обліку води;

– вирішення питань щодо реконструкції та розширення діючих мереж водопостачання та водовідведення;

– розробка перспективних планів та проектів водопостачання;

– видача технічних умов та погодження проектів будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів водопроводу та каналізації;

– експлуатація і проведення будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт устаткування мереж водопроводу та каналізації;

– проведення інших робіт, пов’язаних з наданням послуг централізованого постачання холодної води та централізованого водовідведення;

– діяльність в сфері каналізаційних систем та установок для очищення стічних вод, де відбувається збирання, очищення, оброблення та розподілення стічних вод.

– технічні випробування та дослідження систем водопостачання та водовідведення;

– благоустрій території;

– вуличне освітлення;

– здійснює утримання вулиць, доріг, дорожніх об’єктів, споруд, інженерно-транспортної інфраструктури у встановленому законодавством України порядку;

– надання послуг з виконання робіт з благоустрою території на договірних засадах;

– планування заходів з відновлення та поліпшення благоустрою територій;

– утримання кладовищ та інших місць поховань;

– озеленення та утримання зелених насаджень;

– утримання пам’яток історії, культури і архітектури;

– посередницька діяльність;

– невиробничі види побутового обслуговування населення;

– діяльність із збиранням та вивезення ТПВ та РПВ;

– ритуальні послуги, організація поховань і надання суміжних послуг;

– поводження з твердими побутовими відходами;

– здійснює контроль за технічним станом інженерного обладнання будинків, приміщень;

– надає платні послуги населенню по ремонту будинків, квартир та окремих конструктивних елементів;

– інші види діяльності незаборонені чинним законодавством.

2.3. Види діяльності, які потребують ліцензування Підприємство здійснює лише після отримання відповідної ліцензії у встановленому законом порядку.

2.4. Підприємство може здійснювати і інші види діяльності у відповідності до правил благоустрою Фастівської міської територіальної громади, що не заборонені чинним законодавством України.

 

 

3.Юридичний статус Підприємства

3.1 Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням та  кодом ЄДРПОУ, штампи, бланки зі своїм найменуванням та інші атрибути. Права і обов’язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації.

3.2.Засновник не несе відповідальності за зобов’язаннями Підприємства, крім випадків, передбачених законодавством України, а Підприємство не несе відповідальності за зобов’язаннями Засновника.

3.3.У своїй діяльності Підприємство керується Конституцією України, законами України, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями Фастівської міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями Фастівського міського голови та цим Статутом.

3.4. Підприємство має право укладати правочини, набувати майнові та особисті немайнові права, бути позивачем та відповідачем у судах загальної юрисдикції, господарських, адміністративних та третейських судах.

 

4.Склад і компетенція органів управління

4.1. До виключної компетенції Засновника відноситься:

– прийняття рішень та встановлення порядку відчуження та списання майна Підприємства  відповідно до закону;

–  прийняття рішень про ліквідацію, реорганізацію та перепрофілювання Підприємства;

– надання згоди про вступ Підприємства, як засновника (учасника) до інших господарських товариств, створення дочірніх підприємств та відокремлених підрозділів, що матимуть самостійний баланс;

– формування статутного капіталу Підприємства, затвердження Статуту Підприємства, внесення до нього змін та доповнень.

– визначення розміру статутного капіталу Підприємства та внесення змін до нього;

– встановлення розміру частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до місцевого бюджету;

–   прийняття рішення про надання у концесію, оренду, тощо об’єктів комунальної власності;

– прийняття рішення про створення філій, дочірніх підприємств, відокремлених підрозділів Підприємства.

4.2. До компетенції  виконавчого комітету Фастівської міської ради – належить:

– управління (в межах визначених Засновником) майном Підприємства, що належить до комунальної власності;

– здійснення координації діяльності Підприємства;

– заслуховування звітів директора про роботу Підприємства;

– встановлення порядку та здійснення контролю за використанням прибутків Підприємства;

– погодження фінансових планів Підприємства та здійснення контролю за їх реалізацією;

– встановлення (затвердження, погодження) у випадках визначених законодавством України цін, тарифів на послуги, роботи, що виконуються (надаються) Підприємством;

– підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо визначення сфер господарської діяльності та переліку об’єктів, які можуть надаватися у концесію, подання раді письмових звітів про хід та результати відчуження комунального майна;

– здійснення інших повноважень щодо управління Підприємством, відповідно до чинного законодавства України та рішень Засновника.

Статутний капітал Підприємства

5.1. Для здійснення господарської діяльності Підприємства створено статутний капітал у розмірі 0 гривень (нуль грн.).

5.2.Вкладом до статутного капіталу Підприємства можуть бути будинки, споруди, приміщення, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, право користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, приміщеннями, обладнанням, а також інші майнові права (включаючи майнові права на об’єкти інтелектуальної власності), грошові кошти місцевого бюджету з урахуванням вимог бюджетного законодавства та інші кошти, в тому числі в іноземній валюті.

5.3.Розмір статутного капіталу Підприємства визначається та може бути змінений рішенням Засновника.

5.4.Статутний капітал комунального Підприємства підлягає сплаті до закінчення першого року з дня державної реєстрації такого підприємства.

Майно Підприємства

6.1.Майно Підприємства складають матеріальні та нематеріальні активи, основні фонди та оборотні засоби, а також інші цінності, вартість яких відображена на його самостійному балансі. Майно передане Засновником Підприємству в процесі роботи Підприємства, визнається внеском Власника до статутного фонду Підприємства на підставі рішення Засновника.

6.2. Майно Підприємства перебуває у комунальній власності і закріплюється за ним на праві господарського відання. Здійснюючи право господарського відання, Підприємство володіє, користується й розпоряджається майном, закріпленим за ним Засновником або уповноваженим ним органом, з урахуванням обмежень визначених чинним законодавством України та цим Статутом.

6.3. Джерелами формування майна Підприємства є:

6.3.1. Грошові та матеріальні внески Засновника.

6.3.2.Доходи, одержані від реалізації послуг та інших видів господарської діяльності.

6.3.3.Кредити банків та інших кредиторів.

6.3.4.Капітальні вкладення і дотації з бюджетів.

6.3.5.Майно, придбане в інших суб’єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку.

6.3.6. Безоплатні та благодійні внески, пожертвування суб’єктів господарювання і громадян.

6.3.7 Інші джерела, не заборонені чинним законодавством.

6.4.Вилучення державою у Підприємства майна, що ним використовується, здійснюється лише у випадках і порядку, передбачених законом.

6.5.Надання в оренду та списання майна Підприємства здійснюється відповідно до чинного законодавства України та даного Статуту.

6.6.Збитки, заподіяні Підприємству внаслідок порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами  відшкодовуються Підприємству добровільно або за відповідним рішенням суду.

6.7.Майно Підприємства не може бути предметом безкоштовного використання, застави (в тому числі податкової застави), внеском до статутного капіталу інших юридичних осіб, а також не може бути продане,  передане у володіння, користування, розпорядження або відчужене у будь-який спосіб без згоди Засновника.

Господарська діяльність, облік і звітність Підприємства

7.1. Підприємство самостійно здійснює свою господарську діяльність на принципах господарського розрахунку, несе відповідальність за наслідки цієї діяльності перед Засновником, за виконання взятих на себе зобов’язань перед трудовим колективом і партнерами за укладеними договорами, перед бюджетом, банками та фінансово-кредитними установами відповідно до чинного законодавства України.

7.2. Підприємство планує свою діяльність з урахуванням вимог чинного законодавства України та  визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на  роботи та послуги, виходячи з необхідності забезпечення виробничого та соціального розвитку Підприємства, надає на затвердження Органу управління вказані плани. Основи планів складають договори з господарської діяльності Підприємства.

7.3. Основним показником фінансових результатів господарської діяльності Підприємства є прибуток, який формується в порядку, встановленому чинним законодавством, та залишається в розпорядженні Підприємства, та використовується відповідно до річних фінансових планів та цього Статуту.

7.4.  Можливі збитки Підприємства, які виникають в процесі його діяльності, покриваються за рахунок коштів Підприємства. Збитки, які завдані Підприємству внаслідок виконання рішень органів державної влади чи місцевого самоврядування,  підлягають відшкодуванню зазначеними органами добровільно чи за рішенням суду.

7.5. Підприємство реалізує послуги, роботи за цінами (тарифами), встановленими самостійно або на договірній основі, а у випадках, передбачених законодавством – за державними цінами (тарифами) або цінами (тарифами), встановленими (затвердженими) Органом управління.

7.6. Підприємство здійснює оперативний і бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде статистичну звітність .

7.7. Порядок ведення бухгалтерського обліку і статистичної звітності визначається чинним законодавством України.

7.8. Підприємство самостійно за власні кошти та кошти, що передбачені місцевими програмами, здійснює матеріально-технічне забезпечення своєї діяльності.

7.9. Ревізія та аудит фінансово-господарської діяльності Підприємства, а також подання звітів про фінансово-господарську діяльність здійснюється в порядку, визначеному законодавством України, рішеннями Органу управління та міського голови.

7.10. Контроль за діяльністю Підприємства та відношення його з органами державної виконавчої влади здійснюється згідно з чинним законодавством України. При цьому Засновник здійснює контроль за використанням та збереженням майна Підприємства безпосередньо або через виконавчий комітет Фастівської міської ради, і не має права втручатися в оперативну господарську діяльність Підприємства, якщо це прямо не встановлено чинним законодавством України.

Права та обов’язки підприємства

8.1.   Підприємство має право:

8.1.1. Самостійно визначати облікову політику підприємства.

8.1.2. В межах своєї компетенції здійснювати всі необхідні заходи, спрямовані на реалізацію мети і предмета діяльності, що передбачені цим Статутом.

8.1.3. Відповідно до чинного законодавства України та в межах повноважень, визначених цим Статутом:

– укладати договори та угоди з юридичними та фізичними особами, в тому числі іноземними, що не суперечать чинному законодавству України;

– здійснювати господарську діяльність на основі повної господарської самостійності;

– самостійно планувати свою діяльність та визначати перспективу робочих проектів, в тому числі з урахуванням завдань Органу управління;

– надавати   платні   послуги   населенню по договірним цінам та реалізовувати самостійно свої послуги;

– користуватися банківськими кредитами в порядку, передбаченому чинним законодавством України;

– залучати до роботи на договірних засадах необхідних спеціалістів;

– визначати структуру управління Підприємством і затверджувати  штатний розпис за погодженням міського голови.

– розробляти і затверджувати Положення про структурні підрозділи Підприємства та функціональні обов’язки працівників Підприємства та його структурних підрозділів;

– розробляти і затверджувати  Положення про преміювання;

– брати участь у публічних торгах, аукціонах, процедурах закупівлі товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави та територіальної громади;

– створювати в установленому чинним законодавством України порядку за згодою  Засновника свої філії, відділення та представництва, інші відокремлені підрозділи без прав юридичної особи з відкриттям окремих поточних рахунків, затверджувати положення про такі підрозділи, здійснювати перевірку їх господарської діяльності;

– за згодою засновника виступати засновником юридичних осіб, відповідно до чинного законодавства України, та виступати суб’єктом іншої інвестиційної діяльності;

– виступати об’єктом інвестиційної діяльності;

– надавати до виконавчого комітету Фастівської міської ради пропозиції  (проекти рішень) щодо встановлення цін та тарифів на окремі види робіт та послуг;

– за погодженням Фастівської міської ради купувати, орендувати у юридичних та фізичних осіб нерухоме та рухоме майно.

8.1.4. Підприємство може мати інші права, передбачені чинним законодавством України і даним Статутом.

8.2. Підприємство зобов’язане:

8.2.1. Забезпечувати своєчасну сплату податків та інших зборів (обов’язкових платежів) до бюджетів та державних цільових фондів згідно з чинним законодавством України.

8.2.2.  Забезпечувати цільове використання комунального майна та коштів.

8.2.3.  Створювати належні умови для праці, додержуватися вимог чинного законодавства України про працю, охорони праці, техніки безпеки.

8.2.4.  Здійснювати заходи для матеріальної зацікавленості працівників як за результатами особистої праці, так і в загальних підсумках роботи Підприємства.

8.2.5.  Забезпечувати ведення бухгалтерського обліку і ведення статистичної (іншої) звітності згідно з чинним законодавством України.

8.2.6. Додержуватися чинного законодавства України щодо охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки, раціонального використання та відтворення природних ресурсів.

8.2.7. Здійснювати контроль за виконанням Правил благоустрою Фастівської міської територіальної громади.

Управління підприємством

9.1. Управління Підприємством здійснюється в порядку і межах, визначених чинним законодавством України та відповідно до цього Статуту.

9.2. Управління діяльністю Підприємства здійснюється  директором.

9.3. Призначення та звільнення на посаду директора підприємства здійснюється розпорядженням міського голови, відповідно п.10 ст. 42 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні».

9.3.1. Оплата праці та соціально-побутове забезпечення, права та обов’язки директора визначені контрактом, типова форма якого затверджена рішенням виконавчого комітету Фастівської міської ради.

9.4. Директор Підприємства:

9.4.1. Директор здійснює поточне (оперативне) керівництво Підприємством, організує його виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання завдань Підприємства, передбачених статутом Підприємства та контрактом.

9.4.2. Діє без доручення від імені Підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади та місцевого самоврядування, у відносинах з юридичними та фізичними особами;

9.4.3. Розпоряджається коштами та іншим майном Підприємства відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту;

9.4.4. Видає у межах своєї компетенції накази та доручення,  дає вказівки, обов’язкові для виконання всіма працівниками Підприємства, організує та перевіряє їх виконання;

9.4.5. Укладає угоди і договори, інші правочини, видає довіреності,  відкриває в установах банків (казначейства) рахунки;

9.4.6. Затверджує облікову політику підприємства та забезпечує здійснення поточної діяльності Підприємства, виконання актів і доручень Органу управління; забезпечує складання річного фінансового плану підприємства та подає його на погодження Органу управління; подає, в установленому порядку, звіт про виконання фінансового плану та з інших питань діяльності Підприємства.

9.4.7. Затверджує структуру і штатний розпис Підприємства за погодженням із міським головою.

9.4.8. Затверджує Положення про структурні підрозділи Підприємства та функціональні обов’язки працівників Підприємства та його структурних підрозділів; розробляє і затверджує Положення про преміювання.

9.4.9. Призначає на посади і звільняє з посад працівників Підприємства, вживає заходів щодо їх заохочення та накладає на них стягнення;

9.4.10. Вчиняє інші дії, необхідні для здійснення господарської діяльності Підприємства, за винятком тих, які згідно зі Статутом і законодавством мають бути узгоджені з Власником.

9.5. Директор Підприємства зобов’язується:

– забезпечити виконання показників ефективності використання комунального майна;

– виконувати та забезпечувати виконання рішень Фастівської міської ради щодо управлінням майном територіальної громади міста Фастова, рішень виконавчого комітету Фастівської міської ради та розпоряджень міського голови;

– неухильно дотримуватись вимог статуту Підприємства та умов контракту;

– забезпечувати відповідність рішень, ухвалених директором, чинному законодавству, статуту Підприємства та рішенням Фастівської міської ради, виконавчого комітету Фастівської міської ради та розпорядженням міського голови;

– організовувати виконання державних, виробничих програм, договірних та інших обов’язків, що взяті Підприємством;

– матеріально та технічно забезпечувати діяльність Підприємства;

– забезпечувати Підприємство кваліфікованими кадрами;

– створювати безпечні і сприятливі умови для роботи колективу;

– забезпечувати цільове використання бюджетних коштів, наданих Підприємству згідно з затвердженими державними та місцевими програмами;

– забезпечувати своєчасне перерахування до бюджету податків та інших обов’язкових платежів,а також своєчасну виплату заробітної плати працівникам підприємства;

– забезпечувати своєчасне надання Підприємством, передбаченої законодавством України звітності та інформації;

– забезпечувати раціональне і ефективне використання обігових коштів Підприємства;

– організувати юридичне, економічне, бухгалтерське, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Підприємства;

– впроваджувати програму соціального розвитку колективу Підприємства.

9.6. Директор  підприємства  звітує про результати роботи за рік виконавчому комітету Фастівської міської ради, доповідає на засіданнях виконавчого комітету Фастівської міської ради не менше одного разу на рік відповідно п.3 ст.29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

9.7. Несе відповідальність за виконання Підприємством функцій, повноважень, завдань, що визначені цим Статутом, зокрема за виконання фінансових планів, дотримання фінансової дисципліни, дотримання норм охорони праці, ефективного використання та охорони майна та коштів, що закріплені за Підприємством, а також за дотримання Підприємством чинного законодавства України.

9.8. Самостійно вирішує інші питання діяльності Підприємства та виконує інші функції відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

Трудовий колектив

10.1. Трудовий колектив Підприємства становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору, колективного договору, а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Підприємством.

10.2.Трудові стосунки Підприємства із членами трудового колективу будуються на підставі трудового законодавства України.

10.3. Права і обов’язки трудового колективу визначаються у колективному договорі.

Колективним договором регулюються виробничі, трудові, економічні, соціальні й інші відносини трудового колективу з роботодавцем. Директору надається право укладання колективного договору від імені Власника з трудовим колективом Підприємства.

10.4.Повноваження трудового колективу Підприємства реалізуються загальними зборами трудового колективу та профспілковою організацією.

Усі рішення загальних зборів трудового колективу, які прийняті у встановленому порядку та не суперечать чинному законодавству України, розглядаються директором і реалізуються ним у вигляді наказів.

Зовнішньоекономічна діяльність

11.1.Підприємство бере участь у зовнішньоекономічній діяльності, яка сприяє накопиченню валютних ресурсів, а також створенню можливостей для розвитку виробничих та науково-технічних зв’язків Фастівської міської територіальної громади з іншими країнами.

11.2. Підприємство здійснює зовнішньоекономічну діяльність та несе економічну відповідальність за її ефективність у порядку та за умов, визначених чинним законодавством України, а також укладеними угодами та договорами, іншими правочинами.

11.3. Підприємство має право здійснювати будь-які види зовнішньоекономічної діяльності відповідно до цього Статуту, якщо це прямо не заборонено чинним законодавством України, з урахуванням вимог ст. 26, ст. 29, ст. 35 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», зокрема:

11.3.1   експорт та імпорт товарів, капіталів;

11.3.2 надання послуг іноземним фізичним та юридичним особам з усіх напрямків діяльності Підприємства;

11.3.3. спільна діяльність з іноземними фізичними та юридичними особами відповідно з предметом діяльності Підприємства;

11.3.4. навчання та підготовка фахівців;

11.3.5. організація та проведення виставок, ярмарок, торгів, аукціонів, конференцій, семінарів та інших заходів спільно з іноземними партнерами;

11.3.6. товарообмінні (бартерні) операції, інші форми зустрічної торгівлі;

11.3.7. орендні (лізингові) операції;

11.3.8. міжнародні фінансові операції.

11.4. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Підприємство має всі права учасника зовнішньоекономічних відносин, у тому числі Підприємство має право:

11.4.1. За погодженням із Засновником відкривати свої представництва (інші структурні підрозділи) та створювати юридичні особи відповідно до чинного законодавства ;

11.4.2. Брати участь у створенні та роботі міжнародних економічних організацій;

11.4.3. Здійснювати без обмежень посередницькі операції, за яких право власності на товар не переходить до посередника (на підставі комісійних, агентських договорів, договорів доручення та ін.);

11.4.4. У встановленому порядку підписувати зовнішньоекономічні договори (контракти) всіх видів, крім тих, які прямо заборонені чинним законодавством України;

11.4.5. Визначати форму розрахунків за зовнішньоекономічними операціями, якщо це не суперечить чинному законодавству України та відповідає міжнародним правилам та звичаям ділового обороту;

11.4.6. Обирати банківсько-кредитні установи, які будуть вести валютні рахунки Підприємства та розрахунки з іноземними партнерами, користуватися іншими послугами цих установ;

11.4.7. Визначати порядок аналітичного обліку зовнішньоекономічної діяльності;

11.4.8. Одержувати будь-яку інформацію, необхідну для здійснення цієї діяльності, якщо вона не становить державної, комерційної чи іншої охоронюваної законом таємниці;

11.4.9.  Реекспортувати товари, крім випадків, прямо заборонених законом;

11.4.10. інші права, що не суперечать чинному законодавству України.

11.5. Підприємство веде бухгалтерський та оперативний облік зовнішньоекономічних операцій, а також веде статистичну звітність.

11.6. Підприємство має право у порядку, визначеному чинним законодавством України одержувати кредити від іноземних юридичних та фізичних осіб (з дотриманням умов, встановлених для отримання банківських кредитів).

Припинення діяльності підприємства

12.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.

12.2. Реорганізація Підприємства здійснюється за рішенням Засновника. У разі злиття Підприємства з іншим суб’єктом господарювання усі майнові права та обов’язки кожного з них переходять до суб’єкта господарювання, що утворений внаслідок злиття. У разі приєднання Підприємства до іншого суб’єкта господарювання до останнього переходять усі його майнові права та обов’язки, а в разі приєднання одного або кількох суб’єктів господарювання до Підприємства до нього переходять усі майнові права та обов’язки приєднаних суб’єктів господарювання. У разі поділу Підприємства усі його майнові права і обов’язки переходять за розподільним актом (балансом) у відповідних частках до кожного з нових суб’єктів господарювання, що утворені внаслідок цього поділу. У разі виділення одного або кількох нових суб’єктів господарювання до кожного з них переходять за розподільним актом (балансом) у відповідних частках майнові права та обов’язки Підприємства. У разі перетворення Підприємства в інший суб’єкт господарювання усі його майнові права і обов’язки переходять до новоутвореного суб’єкта господарювання.

12.3. Ліквідація Підприємства здійснюється за рішенням Засновника або суду загальної чи спеціальної юрисдикції у випадках, передбачених законодавством.

12.4. Ліквідація Підприємства провадиться призначеною Засновником ліквідаційною комісією, або ліквідаційною комісією (ліквідатором), призначеною судом у випадках припинення діяльності Підприємства за рішенням суду. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з керування справами Підприємства. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Підприємства, виявляє його дебіторів і кредиторів, і розраховується з ними, вживає заходів щодо сплати боргів Підприємства третіми особами, складає ліквідаційний баланс і подає його Засновнику або суду.

12.5. Наявні у Підприємства кошти, його майно при ліквідації, після розрахунків із бюджетом і кредиторами, оплати праці робітників Підприємства, передаються ліквідаційною комісією Засновнику Підприємства.

12.6. У випадку визнання Підприємства банкрутом ліквідаційна процедура здійснюється в порядку визначеному Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

12.7. Ліквідація Підприємства вважається завершеною, а Підприємство є таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

12.8. Ліквідаційна комісія відповідає за збитки, заподіяні Засновнику, а також третім особам у випадках порушення законодавства при ліквідації Підприємства.

Статут підприємства

13.1. Цей Статут підписано у 3-х примірниках,  які мають однакову юридичну силу.

13.2. Зміни та доповнення до Статуту вносяться відповідно до законодавства України в тому ж порядку, в якому він був затверджений.

13.3. По питаннях не врегульованих Статутом Підприємство керується чинним законодавством України.

13.4. Якщо одне з положень Статуту буде визнано недійсним, це не торкається решти його положень.

13.5 Якщо одне із положень Статуту в зв’язку із внесенням змін до законодавства стає таким,що йому суперечить, Власник застосовує норми передбачені новим законодавством та зобов’язується внести відповідні зміни до Статуту.

 

Міський голова                                                               М.В. Нетяжук

 

Джерело: Сайт Міської Ради міста Фастів

Рупор Київщини Київщина Київська область Київ столиця Березань Біла Церква Бориспіль Бровари Буча Васильків Ірпінь Обухів Переяслав-Хмельницький Прип'ять Ржищів Славутич Фастів Богуслав Києво-Святошинський Вишневе Вишгород Караглик Миронівка Сквира Тараща Тетіїв Українка Іванків Яготин Новини Київська обласна державна адміністрація КОДА КМДА