Про створення Комунального закладу Фастівської міської ради  “Фастівський  територіальний центр культури та дозвілля”. – Сайт Міської Ради міста Фастів

image
29 Грудня 2020, 13:22
Поділитися:

 

        08500, м. Фастів Київської області, площа Соборна, 1, телефони: 6-02-16; 6-31-00

 

Р І Ш Е Н Н Я

№  31 -ІV -VIIІ

від  23.12.2020 року

 

 

Про створення Комунального закладу Фастівської міської ради

“Фастівський територіальний центр культури та дозвілля”

 

         Відповідно до Закону України «Про культуру», «Про бібліотеки і бібліотечну справу», ст.16, 17 1, з метою задоволення культурних потреб громадян, забезпечення умов для самодіяльної творчої ініціативи, духовного розвитку і організації дозвілля, створення необхідних умов для функціонування та розвитку системи закладів культури відповідно до потреб населення Фастівської міської територіальної громади, керуючись ст. 25, п.30 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,

 

 

міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 

Створити юридичну особу – Комунальний заклад Фастівської міської ради “Фастівський територіальний центр культури та дозвілля”.
Визначити назву юридичної особи: Комунальний заклад Фастівської міської ради “Фастівський територіальний центр культури та дозвілля” – повне найменування, КЗ ФМР “ФТЦКД” – скорочене найменування.
Визначити юридичну адресу Комунального закладу Фастівської міської ради “Фастівський територіальний центр культури та дозвілля”: 08531, Україна, Київська обл., Фастівський район, с. Веприк, вул. Шевченка,
Провести державну реєстрацію новоствореного Комунального закладу Фастівської міської ради “Фастівський територіальний центр культури та дозвілля”.
Затвердити Статут Комунального закладу Фастівської міської ради “Фастівський територіальний центр культури та дозвілля” (додаток).
Визначити управління культури, молоді та туризму виконавчого комітету Фастівської міської ради органом управління Комунального закладу Фастівської міської ради “Фастівський територіальний центр культури та дозвілля”.
Управлінню культури, молоді та туризму виконавчого комітету Фастівської міської ради включити Комунальний заклад Фастівської міської ради “Фастівський територіальний центр культури та дозвілля” до базової мережі закладів культури Фастівської міської територіальної громади.
Фінансовому управлінню виконавчого комітету Фастівської міської ради передбачити фінансування на утримання та діяльність Комунального закладу Фастівської міської ради “Фастівський територіальний центр культури та дозвілля”.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань охорони здоров’я, соціального захисту, освіти, культури, спорту, сім’ї та молоді та заступника міського голови з гуманітарних питань.

 

 

Міський голова                                                                  М. В. Нетяжук

 

Додаток

до рішення міської ради

                                                                                         №  31 -ІV-VIIІ від 23.12.2020 р

 

СТАТУТ

Комунального закладу Фастівської міської ради

«Фастівський територіальний центр культури та дозвілля»

 Фастів

2020

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Комунальний заклад Фастівської міської ради “Фастівський територіальний центр культури та дозвілля” (далі Центр) – клубний заклад, є комунальною власністю Фастівської міської територіальної громади в особі Фастівської міської ради (далі Засновник).
Центр у своїй діяльності керується актами законодавства України, зокрема: Конституцією України, Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України «Про культуру», «Про бібліотеки і бібліотечну справу», іншими законами України, Указами і Розпорядженнями Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства культури та інформаційної політики України та управління культури Київської обласної державної адміністрації, рішеннями Фастівської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, наказами управління культури, молоді та туризму виконавчого комітету Фастівської міської ради, іншими нормативно-правовими актами, в тому числі міжнародними, а також даним Статутом.
Центр має статус бюджетного неприбуткового закладу.
Центр безпосередньо підпорядкований управлінню культури, молоді та туризму виконавчого комітету Фастівської міської ради (далі Орган управління), як органу уповноваженого Засновником.
Центр є юридичною особою, користується правами і виконує обов’язки, пов’язані з його діяльністю. Має відокремлене майно, печатку зі своєю назвою, штампи, бланки та інші реквізити, рахунки в органах Державного казначейства.
Повна назва: Комунальний заклад Фастівської міської ради “Фастівський територіальний центр культури та дозвілля ”, скорочена назва: КЗ ФМР “ФТЦКД”.
Юридична адреса Центру: 08531, Україна, Київська обл., с. Веприк, вул. Шевченка,  58.
З метою виконання завдань, що стоять перед Центром, та забезпечення найбільш сприятливих умов для розвитку інтересів і здібностей різних верств населення Центр має право створювати різні структурні підрозділи та філії за згодою Засновника.
Структурними підрозділами Центру є діючі на його базі територіально відокремлені відділи культурно-дозвілєвої діяльності, утворені з метою надання послуг у сфері культури за місцем проживання громадян. Структурні підрозділи Центру не є  окремими юридичними особами. Також на базі Центру можуть створюватися інші структурні підрозділи: творчі колективи і студії, гуртки, курси, любительські об’єднання та клуби по інтересах, які фінансуються як з бюджету, так і діючи на засадах внутрішньогосподарського розрахунку, розрахунку на  договірних умовах.

 

В структуру Центру входять:

відділ з культурно-дозвіллєвої роботи с. Фастівець;
відділ з культурно-дозвіллєвої роботи с. Мала Снітинка;
відділ з культурно-дозвіллєвої роботи с. Велика Снітинка;
відділ з культурно-дозвіллєвої роботи с. Бортники;
Статут Центру затверджується рішенням Засновника і є основним документом, що регулює діяльність Центру.
Центр для досягнення статутних цілей своєї діяльності та в порядку, встановленому законодавством України, використовує всі права та несе обов’язки, які не заборонені законодавством України і передбачені цим статутом.
Центр від свого імені укладає угоди, набуває майнові та особисті немайнові права за згодою засновника.
Центр є розпорядником майна у відповідності до мети своєї діяльності та його призначення.
Статут Центру може бути переглянутий цілком або частково, у зв’язку з прийняттям нових законодавчих або нормативних документів, що регламентують його діяльність.
Зміни та доповнення до Статуту набувають юридичної сили з моменту їх державної реєстрації.

ІІ.МЕТА, ЗАВДАННЯ  ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

Центр створений з метою організації культурно-просвітницьких заходів, які покликані сприяти духовному відродженню українського народу, забезпечення реалізації державної політики в галузі культури, здійснення комплексу заходів, спрямованих на розвиток художньої творчості, виявлення обдарованої молоді і залучення її до роботи в гуртках, об’єднаннях, піднесення творчого потенціалу діючих колективів художньої самодіяльності та створення нових, зміцнення інтелектуальної, духовної спроможності громадян, збереження та примноження культурної спадщини, організації дозвілля населення, збереження та розвитку культури та культур інших національностей.
Основні завдання Центру:
Реалізація державної політики в галузі культури і мистецтва.
Задоволення потреб населення щодо організації культурно-масових заходів.
Створення умов для становлення, розвитку і підтримки творчої молоді.
Популяризація національних традицій, здобутків народного мистецтва.
Сприяння реалізації творчих здібностей жителів громади.
Підтримка та збереження осередків народних художніх промислів.
Впровадження якісно нових форм, методів культурного дозвілля відповідно до потреб населення.
Розвиток аматорського мистецтва, самодіяльної народної творчості, збереження національно-культурної самобутності народних традицій та звичаїв, забезпечення охорони культурної спадщини, мистецтва.
Організація концертно-видовищної роботи і художньої самодіяльності.
Організація і проведення культурно-мистецьких заходів серед населення, зокрема проведення оглядів, фестивалів, свят самодіяльної народної творчості тощо.
Створення та організація діяльності творчих колективів, гуртків, студій, любительських об’єднань та клубів за інтересами.
Забезпечення права громадян на доступ до інформації, здійснення сервісного обслуговування користувачів шляхом надання широкого спектру бібліотечних, інформаційних послуг з метою розповсюдження знань та інформації, розкриття культурних надбань, вирішення соціально-економічних та соціокультурних завдань, що сприятимуть успішному розвитку особистості.
Забезпечення кваліфікованими кадрами Центру.
Збереження та зміцнення матеріальної бази закладу.
Розвиток матеріально-технічної бази.
Соціальний розвиток колективу.
Підвищення кваліфікації працівників Центру.
Основними напрямками діяльності Центру є:

Організація відпочинку і дозвілля громадян.
Підготовка і проведення культурно-масових заходів, відзначення державних, місцевих, професійних свят, історичних подій, обрядових заходів, розважальних програм, дискотек для молоді тощо.
Проведення концертів професійних та самодіяльних колективів і виконавців, народних аматорів.
Організація різного виду виставок.
Проведення заходів з питань духовного, естетичного, патріотичного, правового виховання, популяризації здорового способу життя.
Організація роботи  лекторіїв,  народних  університетів,  студій,  курсів, проведення тематичних вечорів, усних журналів, творчих зустрічей тощо.
Співробітництво з міжнародними організаціями та фондами у галузі культури.
Вивчення та задоволення культурних інтересів місцевого населення через співпрацю з громадськими організаціями та іншими органами самоорганізації населення, підтримка індивідуальних талантів.
Створення умов для розвитку аматорської художньої творчості, підтримка місцевих культурних ініціатив, залучення місцевого населення до створення якісного культурного чи мистецького продукту.
Організація виставок, ярмарків, інших мистецьких оглядів з метою популяризації культурної спадщини, розвитку народних і художніх промислів.
Співпраця з культурно-освітніми та мистецькими навчальними закладами задля формування нової культурної освіти.
Популяризація та просування заходів сучасної індустрії дозвілля.
Здійснення інноваційної культурної діяльності та створення середовища для генерування нових ідей в галузі соціокультурного, інформаційно-освітнього середовища.
Створення на базі Центру інших формувань культурно-інформаційного чи мистецького спрямування: медіа-, радіоцентрів, кінопроекційної тощо.
Співпраця з Міською бібліотекою з метою формування єдиного культурно-освітнього та інформаційно-просвітницького простору для місцевого населення.
Виявлення, вивчення та задоволення потреб користувачів, всебічний аналіз їх інформаційних запитів, сприяння розвитку необхідних читацьких знань, умінь та навичок.
Удосконалення інформаційно-бібліографічної роботи та довідково-бібліографічного обслуговування, виховання у користувачів інформаційної культури, бібліотечно-бібліографічної грамотності.
Формування і організація бібліотечних фондів відповідно до запитів користувачів та на підставі вивчення складу бібліотечного фонду.
Розширення бібліотечного сервісу, залучення різнопрофільної та різновікової категорії населення до бібліотечних заходів освітнього, культурного, інформаційного, ігрового, наукового, дослідницького характеру.
Участь та ініціювання власних культурних проектів задля розширення співпраці з іншими закладами культури, громадськими організаціями України та міст-партнерів сусідніх держав.
Участь у грантових програмах та конкурсах з метою залучення додаткових коштів для розвитку Центру.
Здійснення інформаційної діяльності, виготовлення художньо-графічних фоторобіт, створення рекламних, інформаційних, музичних та відео-сюжетів, програм, а також музичних фонограм.
Обмін досвідом роботи, проведення заходів з міжнародного співробітництва та міжнародного обміну творчими досягненнями у рамках культурних програм, проектів, тощо, участь у міжнародних культурно-просвітницьких заходах.
Надання послуг з прокату культурного інвентарю, сценічних костюмів, звукопідсилюючої апаратури та іншого обладнання, а також проведення їх ремонту, виготовлення, настроювання і налагодження.
Проведення іншої роботи, необхідної для виконання покладених на нього завдань.
Згідно мети своєї діяльності Центр:

вступає у відносини з юридичними та фізичними особами, громадськими об’єднаннями та організаціями, у тому числі й інших країн, на договірних засадах по обслуговуванню населення у встановленому законодавством порядку та в межах повноважень, передбачених Статутом;
проводить стаціонарні і виїзні культурно-мистецькі заходи і здійснює постановку спеціально-замовлених сценічних творів, заходів;
формує різноманітний концертний репертуар, який відповідає інтересам глядачів, творчим можливостям колективу і запрошених виконавців;
з метою збільшення відвідування заходів проводить інформаційно-рекламну роботу.

ІІІ. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

Усі працівники Центру здійснюють свою діяльність відповідно до посадових інструкцій та цього статуту.
Безпосереднє керівництво Центром та його структурними підрозділами здійснює директор.
Центр має право:
здійснювати всі види культурної, господарської діяльності та підприємницької діяльності, що не суперечить Закону України «Про культуру» та іншим нормативно-правовим  актам, за погодженням з Засновником.
користуватися пільгами, які передбачені чинним законодавством України;
користуватися земельною ділянкою, на якій він розташований;
працівники Центру проходять в установленому порядку державну атестацію;
виходячи з наявності коштів може використовувати різні форми морального та матеріального заохочення працівників: преміювати за успіхи в праці та суспільному житті, з нагоди ювілейних та професійних дат, організовувати пізнавально-туристичні екскурсії колективу Центру;
запрошувати на роботу спеціалістів на договірних умовах (контракту);
користуватися рекламою, організовувати та брати участь в ярмарках, виставках, виставках-продажах;
надавати платні послуги, які передбачені чинним законодавством України, збільшувати різновид платних послуг;
надавати послуги за цінами та тарифами, що встановлюються самостійно або на договірних засадах, а у випадках, що передбачені чинним законодавством України – по державних цінах;
будувати, купувати, здавати в оренду та орендувати, обмінювати, передавати приміщення (майно) в тимчасове користування за згодою Засновника;
здійснювати ремонт, реконструкцію на основі договорів чи іншим способом;
об’єднувати свою творчу діяльність з діяльністю інших організацій, установ, підприємств як в Україні так і за її межами;
здійснювати різні види діяльності, спрямовані на виконання статутних завдань, які не суперечать чинному законодавству України;
від свого імені укладати угоди за погодженням з Органом управлінням, набувати майнових і немайнових прав та нести обов’язки, виступати позивачем і відповідачем в суді.
виконувати інші дії, що не суперечать чинному законодавству України та даному Статуту.

Центр зобов’язується в своїй діяльності дотримуватися санітарних, екологічних та протипожежних норм.
Центр не несе відповідальності за зобов’язаннями держави та Засновника.

 

ІV. УПРАВЛІННЯ

Керівництво Центром здійснює директор, який призначається на посаду на основі конкурсного відбору згідно чинного законодавства.
Методист, завідуючі відділами, творчі та інші працівники Центру призначаються на посади і звільняються з посад директором відповідно до чинного законодавства України.
Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Центру, видатки на його утримання, кошторис та штатний розпис визначає директор за погодженням з Органом управління.
Директор Центру:
здійснює управління та керівництво Центром.
створює належні умови для підвищення фахового рівня працівників.
забезпечує контроль за виконанням планів, програм, культурно-дозвіллєвих заходів, організаційно-масової та організаційно-методичної роботи Центру, його  структурних  підрозділів  та  клубних  формувань,  створює  необхідні умови  для  розвитку  народної  творчості,  культурно – дозвіллєвої  діяльності відповідно до потреб населення.
розпоряджається в установленому порядку майном та коштами Центру за погодженням з Органом управління та за згодою Засновника.
визначає напрямки діяльності, встановлює штати, розв’язує кадрові питання Центру за погодженням з Орган управлінням.
організовує виконання кошторису Центру.
укладає угоди з юридичними та фізичними особами за погодженням з Органом управлінням.
в установленому порядку відкриває рахунки в установах банків або органах Держаного казначейства України.
застосовує заходи заохочення та дисциплінарного стягнення до працівників Центру, встановлює надбавки, доплати, премії та надає матеріальну допомогу працівникам Центру відповідно до чинного законодавства України в межах фонду заробітної плати.
затверджує функціональні та посадові інструкції працівників Центру.
несе відповідальність за виконання покладених на Центр завдань, результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження майна, переданого Засновником Центру в оперативне управління.
слідкує за дотриманням чинного законодавства і трудової дисципліни всіма працівниками Центру та несе відповідальність за впровадження цієї діяльності та її результати.
створює необхідні умови для розвитку народної творчості, культурно-дозвіллєвої діяльності відповідно до потреб населення.
представляє Центр у всіх підприємствах, установах та організаціях і несе відповідальність згідно з чинним законодавством України за результати діяльності Центру.
без довіреності діє від імені Центру в усіх органах державної влади, місцевого самоврядування, представляє його інтереси у відносинах з іншими юридичними особами та громадянами, а також здійснює інші дії в межах повноважень, передбачених чинним законодавством України;
забезпечує дотримання встановленого для працівників режиму роботи, час відпочинку, правил охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії на підставі діючих в Україні з цих питань нормативно-правових актів.
щоквартально і щорічно подає Управлінню звіт про результати роботи, передбачений чинним законодавством України;
видає в межах своєї компетенції накази і розпорядження та контролює їх виконання.
здійснює інші юридично значимі дії відповідно до чинного законодавства та цього статуту.

 

V. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ, ЙОГО ОБОВ’ЯЗКИ І ПРАВА
Трудовий колектив Центру становлять усі фізичні особи, які беруть участь у діяльності Центру на основі трудового договору (контракту), а також інших форм, що регламентують трудові відносини працівника з Центром.
Трудовий колектив Центру здійснює свої повноваження відповідно до чинного законодавства України.
Основною формою здійснень повноважень трудового колективу Центру є загальні збори колективу, які скликаються при необхідності, але не рідше, ніж два рази на рік. Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів. Загальні збори визначаються правомочними, якщо в них беруть участь не менш, ніж ¾ кількості працівників Центру.
Члени трудового колективу зобов’язані:
Сумлінно виконувати свої обов’язки перед Центром, володіти новими методами та прийомами роботи.
Дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці та техніки безпеки, систематично підвищувати професійну кваліфікацію.
Дотримуватись правил професійної етики при виконанні службових обов’язків в колективі.
Члени трудового колективу мають право:
Через виборні громадські органи та органи самоврядування брати участь у діяльності та управлінні справами Центру, вносити пропозиції щодо покращення його роботи, усунення недоліків  у роботі підрозділів, служб і службових осіб та отримувати інформацію про результати їх розгляду.
На атестацію з метою отримання вищої кваліфікаційної категорії.
Укладати з дирекцією колективний договір, який регламентує права і обов’язки членів колективу на визначений в в договорі термін.
Права і обов’язки працівників Центру визначаються посадовими інструкціями та правилами внутрішнього трудового розпорядкута чиним законодавством.
Вибирати форми підвищення кваліфікації.
Брати участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів, у заходах, пов’язаних з організацією культурно-масової роботи.
На соціальне та матеріальне заохочення за досягнення вагомих результатів у виконанні покладених на нього завдань.
Об’єднуватися у професійні спілки, брати участь в інших об’єднаннях громадян, діяльність яких не заборонена чинним законодавством України.

 

Трудові відносини працівників Центру регулюються трудовим законодавством, колективним договором та даним Статутом.
Працівники Центру підлягають соціальному забезпеченню та соціальному страхуванню згідно порядку і у розмірах, передбачених чинним законодавством України.
Оплата праці здійснюється згідно з чинним законодавством України.
Основою розрахунку заробітної плати є:
штатний розпис;
трудові угоди.
Виробничі, трудові та економічні відносини трудового колективу з керівництвом Центру регулюються колективним договором, який укладається між адміністрацією та трудовим колективом Центру.
Обов’язки і права працівників визначаються посадовими інструкціями, розробленими на основі типових для галузі посадових інструкцій, колективним договором, затверджуються директором та погоджуються з головою профспілкової організації за наявності.
Директор Центру не зобов’язаний виконувати рішення органів громадського самоврядування, якщо вони суперечать чинному законодавству України, нормативно-правовим актам України, даному Статуту.

VІ. МАЙНО

Майно Центру є власністю Фастівської міської територіальної громади в особі Фастівської міської ради, яким користується Центр на праві оперативного управління.
Майно Центру становлять:
основні фонди та оборотні кошти, а також цінності, вартість яких відображається в балансі централізованої бухгалтерії Органу управління;
земельна ділянка, яка закріплена за Центром на праві постійного користування згідно з Державним актом;
приміщення, споруди, обладнання, засоби зв’язку, рухоме і нерухоме майно, що перебуває у користуванні Центру.

Відповідальність за матеріально-технічний стан Центру та територіально відокремлених підрозділів покладається на Директора та працівників, які входять до штату Центру та закріплені матеріально-відповідальними особами.
Збитки, завдані Центру внаслідок порушення майнових прав юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства України.

 

VII. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

 

Фінансово-господарська діяльність Центру здійснюється відповідно до чинного законодавства України та даного Статуту.
Фінансування Центру здійснюється за рахунок коштів бюджету Фастівської міської територіальної громади та додаткових надходжень, не заборонених чинним законодавством України.
Додатковими надходженнями Центру є:
кошти, одержані від надання платних послуг, затверджених Органом управління відповідно до чинного законодавства України;
благодійні, добровільні  грошові  внески,  гранти,  матеріальні  цінності, одержані від підприємств, організацій, громадян, що надходять на рахунок Центру;
інші джерела, в тому числі валютні надходження, відповідно до чинного законодавства України.

Всі кошти, що надходять з різних джерел, складають єдиний фонд фінансових ресурсів Центру.
Всі надходження використовуються Центром відповідно до кошторису для провадження діяльності, передбаченої Статутом. Не використані в поточному році власні надходження Центру не можуть бути вилучені, накопичуються для створення та розвитку власної матеріально-технічної бази згідно з кошторисом, затвердженим Органом управління за погодженням з директором Центру.
Бюджетне фінансування не може зменшуватися або припинятися у разі наявності у Центру додаткових джерел фінансування.
Центр при виконанні робіт та послуг використовує ціни і тарифи, передбачені і затверджені в установленому порядку прейскурантами, а при відсутності таких цін і тарифів – договірні ціни.
Центр у процесі провадження фінансово-господарської діяльності має право:
розпоряджатися коштами від господарської та іншої діяльності за погодженням з Органом управління, відповідно до чинного законодавства України та даного Статуту;
користуватися земельною ділянкою, на якій він розташований;
готувати і проводити тематичні, театрально-концертні, танцювально-розважальні, виставочні, спортивно-оздоровчі, фестивальні та інші програми;
організовувати і проводити ярмарки, виставки-продажі, конференції, симпозіуми, зустрічі, конкурси, змагання;
відкривати в установленому порядку госпрозрахункові підрозділи, створювати студії,  музичні  ансамблі,  танцювальні  групи,  клуби  за інтересами, платні курси та гуртки;
здавати в оренду, надавати в тимчасове користування нежилі приміщення, споруди, обладнання за згодою Засновника;
проводити спільно з іншими творчими колективами культурно-масову роботу за заявками організацій, підприємств, установ;
надавати платні консультативні, методичні та інші інтелектуальні послуги;
використовувати атракціони, ігрові автомати (крім тих, що передбачають грошову винагороду), настільні та комп’ютерні ігри, більярди, аудіовізуальне обладнання для показу фільмів;
забезпечувати необхідне Центру обладнання та інші матеріальні ресурси;
списувати з балансу в установленому чинним законодавством України порядку майно, інвентар, сценічні костюми та інші необоротні активи, які стали непридатними, зношеними або матеріально застарілими за погодженням з Засновником, якщо майно є власністю територіальної громади;
користуватися послугами підприємств, установ, організацій або приватних осіб з оплатою за угодами згідно чинного законодавства України;
виконувати інші дії, що не суперечать чинному законодавству України та даному Статуту.
Працівники Центру у встановленому порядку несуть матеріальну відповідальність за майно, устаткування та інвентар Центру згідно договорів про матеріальну відповідальність.
Ведення бухгалтерського обліку Центру здійснюється централізованою бухгалтерією Органу управління.

VIIІ. ДІЯЛЬНІСТЬ У РАМКАХ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

Центр за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних фінансових коштів, може проводити міжнародний обмін народними аматорськими колективами у рамках культурних програм, проектів, брати участь у міжнародних заходах.
Центр може сприяти міжнародному культурному обміну, співробітництву закладів культури, професійних творчих працівників, працівників культури України із зарубіжними партнерами.
Центр має право самостійно укладати договори (контракти) з іноземними фізичними та юридичними особами про форми співробітництва у сфері культури, брати участь у роботі відповідних міжнародних організацій та фондів, провадити зовнішньоекономічну діяльність у сфері культури відповідно до чинного законодавства України.
Центр має право укладати угоди про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн у встановленому законодавством порядку.
Заклад може  вступати  в  міжнародні  об’єднання  та  асоціації  у встановленому законодавством України порядку.

 

IX. ПІДЗВІТНІСТЬ І ПІДКОНТРОЛЬНІСТЬ
Державний контроль за діяльністю Центру здійснюють Міністерство культури України, управління культури Київської обласної державної адміністрації, Обласний центр народної творчості, а на місцях – органи виконавчої влади та місцевого самоврядування, уповноважений Засновником Орган управління.
По додатковим фінансовим надходженням Центр:
відповідно до чинного законодавства України, складає затверджені форми місячної, квартальної, річної звітності та подає їх до централізованій бухгалтерії Органу управління;
директор по додатковим фінансовим надходженням несе відповідальність за достовірність бухгалтерської та статистичної звітності поданої до централізованої бухгалтерії Органу управління.

Перевірка фінансово-господарської діяльності Центру здійснюється виконавчим комітетом Фастівської міської ради або Органом управління відповідно до чинного законодавства України.
X. УМОВИ РЕОРГАНІЗАЦІЇ АБО ЛІКВІДАЦІЇ ЦЕНТРУ
Перейменування Центру можливе у порядку, передбаченому законодавством України.
Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) Центру здійснюється згідно з чинним законодавством України.
Припинення діяльності та ліквідація Центру здійснюються:
за рішенням Засновника;
за рішенням суду якщо діяльність цього закладу суперечить чинному законодавству, меті його створення, Статуту.

При реорганізації Центру вся сукупність прав та обов’язків переходить до його правонаступників.
Ліквідація Центру здійснюється відповідно до чинного законодавства України. Питання, не врегульовані чинним законодавством, вирішуються у суді.
Центр вважається ліквідованим або реорганізованим з моменту його виключення з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
При реорганізації чи ліквідації Центру його працівникам і особам, які займаються в ньому, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до чинного законодавства України.
З моменту  призначення  ліквідаційної  комісії  до  неї  переходять повноваження по управлінню майном Центру.

 

 

 

Міський голова                                                                  М. В. Нетяжук

 

Джерело: Сайт Міської Ради міста Фастів