Про схвалення проєкту Програми охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів Фастівської міської територіальної громади на 2024-2026 роки

image
14 Листопада 2023, 11:31
Поділитися:

 

ФАСТІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Київської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

__________                                       м.Фастів                                  №____

 

 

Про схвалення проєкту Програми охорони довкілля

та раціонального використання природних ресурсів

Фастівської міської територіальної громади

на 2024-2026 роки

З метою покращення стану навколишнього природного середовища на території Фастівської міської територіальної громади, відповідно до Законів України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про відходи», «Про рослинний світ»; беручи до уваги Програму охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів Київської області на 2023-2026 роки, затвердженої рішенням Київської обласної ради №472-15-VIІI від 23.12.2022, Стратегії розвитку Київської області на 2021-2027 роки, затвердженої рішенням Київської обласної ради №789-32-VIІ від 19.12.2019 (зі змінами від 15.10.2020 №930-36-VII); керуючись пунктом 1 частиною 2 статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради вирішив:

Схвалити проєкт Програми охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів Фастівської міської територіальної громади на 2024-2026 роки, що додається.
Відділу з питань енергозбереження, енергоефективності та екології виконавчого комітету Фастівської міської ради подати на затвердження Фастівської міської ради Програму охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів Фастівської міської територіальної громади на 2024-2026 роки.
Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, з питань ЖКГ.

 

 

Міський голова                                                                             Михайло НЕТЯЖУК

 

Додаток

до рішення виконавчого комітету

від _____________ №__________

 

 

 

 

 

Програма охорони довкілля

та раціонального використання

природних ресурсів

Фастівської міської територіальної громади

на 2024-2026 роки

2023 рік

м. Фастів

 

Паспорт Програми охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів Фастівської міської територіальної громади
на 2024-2026 роки

 

1. Ініціатор розроблення програми Виконавчий комітет Фастівської міської ради Київської області
2. Розробник програми Відділ з питань енергозбереження, енергоефективності та екології виконавчого комітету Фастівської міської ради
3. Головний розпорядник коштів Виконавчий комітет Фастівської міської ради Київської області
4. Відповідальний виконавець програми Відділ з питань енергозбереження, енергоефективності та екології виконавчого комітету Фастівської міської ради
5. Учасники програми (співвиконавець) Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації,   Виконавчий комітет Фастівської міської ради Київської області, комунальні підприємства Фастівської міської ради, МФО, зацікавлені підприємства, установи та організації різних форм власності
6. Термін реалізації програми 2024-2026 роки
7. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм) Бюджет Фастівської міської територіальної громади (Фонд охорони навколишнього природного середовища, Бюджет розвитку), державний та обласний бюджети, кошти МФО, грантові кошти, інші джерела фінансування не заборонені чинним законодавством
8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми (всього) Згідно видатків, виходячи з реальних можливостей бюджету Фастівської міської територіальної громади та його пріоритетів

 

 

Загальні положення

 

Екологічна безпека територій передбачає дотримання встановлених природоохоронним законодавством вимог щодо охорони навколишнього природного середовища, збереження та раціонального використання природних ресурсів, санітарно-гігієнічних вимог щодо охорони здоров’я людини, здійснення заходів для нейтралізації, утилізації, знищення або переробки всіх шкідливих речовин і відходів, в тому числі, які утворились від впливу на довкілля воєнних дій.

Програма охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів Фастівської міської територіальної громади на 2024-2026 роки (надалі – Програма) розроблена відповідно до Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про охорону атмосферного повітря», «Про благоустрій населених пунктів», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про захист рослин», «Про відходи», «Про природно-заповідний фонд», «Про екологічну мережу України» «Про оцінку впливу на довкілля», «Про стратегічну екологічну оцінку», Водний кодекс України, Земельний кодекс України та інших нормативно-правових актів.

Програма визначає основні напрямки та заходи з метою покращення стану навколишнього природного середовища на території населених пунктів Фастівської міської територіальної громади (надалі – Фастівська МТГ), що потребує залучення бюджетних коштів, додаткових інвестицій, координації спільних дій органу місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій всіх форм власності, а також населення.

 

Визначення мети Програми

 

Головною метою Програми є створення екологічно безпечних та комфортних умов для життя населення Фастівської МТГ шляхом зменшення антропогенного навантаження, інтеграції екологічної політики до соціально-економічного розвитку, збереження природних екосистем та впровадження екологічно збалансованої системи природокористування, підвищення стандартів якості природних об’єктів до європейського рівня.

Досягнення мети Програми потребує спрямування дій Фастівської міської ради та її виконавчих органів, організацій, установ та підприємств всіх форм власності, що розташовані на території Фастівської МТГ, на реалізацію пріоритетних напрямів діяльності у сфері ефективного природокористування, дотримання вимог екологічної безпеки та охорони навколишнього природного середовища, просвітницької діяльності та екологічної обізнаності населення.

Мета Програми досягається шляхом реалізації відповідних цілей і конкретних завдань, а саме:

мінімізувати забруднення атмосферного повітря, ґрунтів та підземних вод, екосистеми водних об’єктів, біологічного, шумового, світлового, хімічного, радіаційного забруднення, внаслідок впливу на довкілля воєнних дій відповідно до норм чинного законодавства;
зберегти та відтворити біорізноманіття, сформувати систему екологічної мережі;
підвищити ресурсозбереження, зменшити шкідливого впливу відходів на навколишнє природне середовище і здоров’я людей;
розвивати зелені зони, зберегти та поновлювати зелені насадження в межах населених пунктів громади;
санітарно-екологічне покращення стану водойм;
покращити екологічний стан громади, що буде підтверджено шляхом зменшенням кількості звернення мешканців до медичних установ та зменшенням скарг до ОМС та органів державної влади;
запобігти підтопленням, захистити території міста і населених пунктів старостинських округів Фастівської міської ради від шкідливої дії вод;
сформувати екологічну культуру та свідомість населення.

 

Визначення проблеми, на вирішення якої спрямована Програма

 

Стан навколишнього природного середовища сьогодні є однією з найгостріших соціально-економічних проблем, що прямо чи опосередковано стосується кожної людини і обумовлює актуальність впровадження в громаді принципів та засад сталого розвитку, який задовольняє потреби сучасності, не ставлячи під загрозу здатність майбутніх поколінь задовольняти їх потреби.

Сталий розвиток Фастівської МТГ, висока якість життя й здоров’я населення можуть бути забезпечені тільки за умови збереження природних систем, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності населення та підтримки відповідної якості навколишнього природного середовища. Саме тому, на території нашої громади повинна здійснюватися політика, спрямована на досягнення гармонійної взаємодії суспільства і природи, на охорону, раціональне використання і відтворення природних ресурсів, на захист та відновлення довкілля.

Оцінка стану довкілля Фастівської МТГ свідчить, що практично немає природних компонентів екосистеми, які б не зазнавали постійного негативного антропогенного впливу.

Основний внесок у забруднення атмосферного повітря вносять промислові підприємства, що здійснюють свою діяльність на території громади, через викиди забруднюючих речовин і парникових газів від стаціонарних джерел забруднення. Однією з основних причин забруднення атмосферного повітря є застарілі технології та устаткування, на базі яких функціонують ці підприємства і, які не в змозі забезпечити дотримання встановлених законодавством нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин. Значно впливає на забруднення атмосфери відсутність установок по вловлюванню газоподібних сполук, а саме: діоксиду сірки, діоксиду вуглецю, оксиду вуглецю, летючих органічних сполук та ін.

Крім того, підприємства, установи та організації різних форм власності, які експлуатують стаціонарні джерела забруднення атмосферного повітря та мають в користуванні певну кількість одиниць автотранспорту, що є пересувними джерелами забруднення атмосферного повітря, здійснюють викиди через продукти спалювання паливно-мастильних матеріалів.

В незадовільному стані знаходяться каналізаційні очисні споруди м. Фастів, а отже – відбувається постійне забруднення навколишнього природного середовища стічними водами, що спричиняє екологічно-небезпечну ситуацію в місті. Актуальною проблемою в громаді залишається поводження з твердими побутовими відходами (надалі – ТПВ). Практично всі населені пункти громади мають незаконні та несанкціоновані звалища ТПВ.

Крім того, на основі аналізу стану компонентів навколишнього середовища, визначені основні екологічні проблеми території населених пунктів громади:

забруднення атмосферного повітря пересувними джерелами внаслідок зростання руху автотранспорту на магістральних дорогах, які проходять через населені пункти громади;
забруднення атмосферного повітря джерелами забруднення – промисловими підприємствами та теплоенергетичним обладнанням;
забруднення атмосферного повітря, ґрунтів та підземних вод внаслідок впливу на довкілля воєнних дій;
забруднення ґрунтів та підземних вод стоками дощових та талих вод з території населених пунктів;
забруднення підземних вод рідкими побутовими відходами з вигрібних ям;
забруднення територій громади карантинним буряном – амброзією полинолистою.

Збирання ТПВ здійснюється в контейнери розташовані на контейнерних майданчиках. Для тимчасової акумуляції сміття частково використовуються відкриті контейнери. Недостатньо поширений роздільний збір сміття за окремими видами (скло, папір, пластик). Контейнерів для збирання великогабаритних та ремонтних відходів немає. Збирання небезпечних відходів в складі побутових (батарейок, акумуляторів) від мешканців відбувається приватними організаціями (магазини, аптеки). Небезпечні побутові відходи від організацій передаються на утилізацію спеціалізованим підприємствам за відповідними договорами. Система збору та вивезення ТПВ потребує удосконалення в частині системи збирання великогабаритних, ремонтних та небезпечних відходів, повного впровадження роздільного збирання відходів.

Найгострішими проблемами громади, які потребують негайного вирішення, є:

накопичення відходів та відсутність ефективних заходів, спрямованих на: запобігання їх утворенню, утилізацію, знешкодження та видалення;
низький рівень екологічної свідомості та культури свідомого споживання населення щодо поводження з відходами;
недостатньо розвинена мережа спостережень за станом атмосферного повітря;
забруднення атмосферного повітря;
незадовільна робота каналізаційних очисних споруд;
забруднення водних об’єктів недостатньо очищеними каналізаційними стоками та господарсько-побутовими стоками мешканців приватних домоволодінь, а також в результаті забруднення відходами та сміттям прибережних територій (смуг);
незадовільний санітарно-екологічний стан водних об’єктів;
підтоплення територій та ін.

Стан довкілля обумовлюється впливом на нього усіх суб’єктів природокористування. Відповідно, інтегрований еколого-економічний ефект природоохоронних заходів залежить від послідовності й результативності дій усіх суб’єктів господарської діяльності, а також від ефективності системи управління у цій сфері. Ця Програма – це система принципів, пріоритетних напрямів та конкретних заходів у сфері охорони навколишнього природного середовища, метою розробки якої є зменшення забруднення навколишнього природного середовища, забезпечення раціонального використання та відтворення природних ресурсів, збереження здоров’я населення громади.

Екологічна мережа є комплексною, багатофункціональною природною системою, до основних функцій якої належить збереження біорізноманіття, стабілізація екологічної рівноваги, підвищення продуктивності ландшафтів, покращення стану довкілля, перехід до збалансованого розвитку громади і формування належних природних умов комфортної життєдіяльності населення.

 

Обґрунтування шляхів і засобів вирішення проблеми,
джерел фінансування
, строки та етапи виконання Програми

 

Створення передумов переходу до сталого розвитку громади і досягнення екологічно збалансованого природокористування пов’язано із забезпеченням умов щодо реалізації дієвої екологічної політики в громаді, яка направлена на зниження ресурсоємності виробництва, раціоналізацію процесів природокористування, стабілізацію та покращення екологічної ситуації.

В умовах об’єктивно діючих соціальних та економічних обмежень формування Програми пов’язане з вибором пріоритетних завдань на основі оцінки реальної ситуації.

Проблеми у сфері охорони навколишнього природного середовища громади передбачається розв’язати шляхом:

впровадження ефективного, обґрунтованого та збалансованого механізму охорони довкілля;
зниження викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря;
збільшення обсягу зелених насаджень на території міста та населених пунктів старостинських округів Фастівської міської ради – висаджування дерев, кущів, газонів та квітників з урахуванням територіального планування розвитку громади, а також підтримка існуючих зелених насаджень;
реалізації заходів з охорони і раціонального використання водних ресурсів, відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму річок та інших водних об’єктів, а також заходів з покращення ефективності роботи систем водовідведення на території Фастівської міської територіальної громади;
будівництво та реконструкція водозабірних споруд, водопровідних та каналізаційних очисних споруд із застосуванням новітніх технологій та обладнання, упровадження станцій (установок) доочищення питної води у системах централізованого водопостачання, модернізації або заміни наявного енергоємного обладнання, запровадження новітніх енергоефективних та енергозберігаючих технологій, зменшення втрат водних ресурсів, впровадження технологій щодо раціонального використання та економії питної води, вдосконалення водозаборів з поверхневих і підземних джерел питного водопостачання та технологій підготовки питної води;
повне охоплення населених пунктів громади послугами з поводження з ТПВ;
запровадження на всій території громади системи роздільного збору побутових відходів з вилученням ресурсоцінних компонентів;
покращення якості надання послуг з поводження з ТПВ;
зменшення кількості ТПВ, що йдуть на захоронення;
ліквідація стихійних звалищ ТПВ у разі їх утворення;
облаштування та утримання майданчиків для збору ТПВ;
систематичне проведення серед населення та в навчальних закладах громади еколого-просвітницької роботи з метою формування відповідального та дбайливого ставлення до природи, свідомого дотримання екологічних принципів природокористування, розвитку навичок екологічної культури;
виготовлення демонстраційного, дидактичного, роздаткового матеріалу для подальшого розповсюдження серед населення та навчальних закладів громади;
проведення профілактичної, роз’яснювальної та виховної роботи серед населення щодо дотримання правил благоустрою, санітарних норм, правил поведінки в громадських місцях, участі громадян у наведенні порядку за місцем проживання.

Здійснення заходів Програми планується розпочати у 2024 році та завершити у 2026 році.

Фінансування заходів Програми здійснюється відповідно до законодавства України за рахунок коштів, виділених в установленому порядку з бюджету Фастівської МТГ, обласного та державного бюджетів у межах наявного фінансового ресурсу, а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством (інвестиційні, грантові кошти та ін.). Обсяг фінансування, окремо по кожному об’єкту, визначатиметься щорічно при формуванні переліку об’єктів, видатки на які здійснюються за рахунок коштів Фонду охорони навколишнього природного середовища Фастівської МТГ, Бюджету розвитку та ін.) з урахуванням наявності затвердженої в установленому порядку проектно-кошторисної документації.

Перелік природоохоронних заходів, які фінансуються за рахунок коштів місцевого бюджету, у тому числі Фонду охорони навколишнього природного середовища, у відповідному році, щорічно затверджується у встановленому порядку.

Придбані, виключно за кошти бюджету Фастівської МТГ, у тому числі Фонду охорони навколишнього природного середовища, технічне обладнання та інше майно є об’єктами права Фастівської МТГ та передаються комунальним підприємствам для подальшого цільового використання.

Не профінансовані, у попередні роки, природоохоронні заходи Програми можуть фінансуватись у поточному році.

 

Перелік завдань (напрямів) та заходів Програми

 

Завдання Програми сформовано відповідно до її мети.

Напрями Програми визначені за наступними розділами:

Зміни клімату та охорона атмосферного повітря.
Поводження з відходами, в т. ч. з небезпечними.
Озеленення населених пунктів громади.
Підвищення рівня суспільно екологічної свідомості.
Охорона та раціональне використання водних ресурсів.

Для реалізації заходів Програми також передбачається залучення власних коштів підприємств-забруднювачів. Фінансування заходів підприємств, передбачених у переліку завдань і заходів Програми, має орієнтовні показники та може змінюватися відповідно до інвестиційних планів розвитку підприємств. В основу бюджетного фінансового забезпечення програмних природоохоронних заходів покладається принцип комплексного залучення коштів із різних джерел, не заборонених чинним законодавством України – державний, обласний бюджет, бюджет Фастівської МТГ, позабюджетних коштів (в т. ч. отриманих на конкурсній основі (гранти), коштів підприємств та організацій різних форм власності).

Бюджетні призначення для реалізації заходів Програми передбачаються щорічно при формуванні бюджету Фастівської МТГ, виходячи із можливостей їх дохідної частини, конкретних завдань та наявних ресурсів, і можуть бути уточненими під час складання проекту бюджету на відповідний рік чи у процесі його виконання.

Обсяги фінансування природоохоронних заходів визначаються у порядку пріоритетності дій щодо усунення або зниження негативного впливу на довкілля та гарантування екологічної безпеки, достатнього рівня фінансування окремих заходів, послідовного фінансування довгострокових проєктів.

Програма передбачає формування та реалізацію екологічної політики. Екологічна політика є інтегрованим чинником соціально-економічного розвитку держави, області, району та Фастівської МТГ. Екологічна політика Фастівської міської територіальної громади визначається як врівноважений розвиток громади, що передбачає узгодженість економічного, соціального та екологічного аспектів розвитку.

Виходячи з реального екологічного стану території громади, визначаються пріоритети екологічної політики з урахуванням щорічних фактичних можливостей видатків місцевого бюджету громади.

Детальна інформація про напрями діяльності та заходи з реалізації Програми охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів Фастівської міської територіальної громади на 2024-2026 роки наведена у додатку до Програми.

 

Очікувані результати виконання програми, визначення її ефективності

 

Реалізація Програми дасть можливість:

досягти екологічно безпечних умов для проживання населення;
скоротити викиди CO2 в атмосферне повітря;
покращити санітарний стан території населених пунктів Фастівської МТГ;
знизити техногенне та антропогенне навантаження на водні об’єкти та запобігти забрудненню поверхневих та підземних водних об’єктів;
зменшити шкідливий вплив побутових відходів на навколишнє природне середовище та здоров’я людини;
зменшити обсяги захоронення побутових відходів;
впровадити нові технології в сфері поводження з ТПВ;
активізувати поширення екологічної інформації, діяльності з екологічного виховання й підвищення екологічної культури населення;
підвищити ефективність реалізації екологічної політики громади в цілому.

 

Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

Контроль за виконанням заходів, завдань та досягненням очікуваних результатів Програми здійснюється постійними профільними комісіями Фастівської міської ради, заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, з питань ЖКГ, виконавчим комітетом Фастівської міської ради та відділом з питань енергозбереження, енергоефективності та екології виконавчого комітету Фастівської міської ради.

Контроль за цільовим та ефективним використанням коштів покладається на розпорядників коштів, замовників заходів та виконавців робіт.

 

 

 

Додаток до Програми

 

Напрями діяльності та заходи Програми охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів

Фастівської міської територіальної громади на 2024-2026 роки

 

п/п

Найменування заходу Відповідальні

за виконання заходу

Термін

виконання

Джерела

фінансування

Очікуваний результат
1.     Зміни клімату та охорона атмосферного повітря  
1.1. Моніторинг викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами Промислові підприємства

в межах Фастівської МТГ

2024-2026 Кошти

підприємств

 

Зменшення обсягів шкідливих викидів в атмосферне повітря
1.2. Моніторинг якості повітря на межі санітарно-захисної зони підприємства Промислові підприємства

в межах Фастівської МТГ

2024-2026 Кошти

підприємств

 

Контроль рівнів шкідливих викидів в атмосферне повітря
1.3. Проведення виробничого контролю за дотриманням встановлених (затверджених) нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами та лабораторний контроль параметрів роботи установок очистки газу (ПГОУ) для визначення ефективності роботи даних установок Промислові підприємства

в межах Фастівської МТГ

2024-2026 Кошти

підприємств

 

Виконання пункту 2.2.2 Правил технічної експлуатації установок очистки газу №52 від 06.02.2009
1.4. Додаткова очистка повітря від пилу під час виробництва сухих будівельних сумішей.

Проведення заміни фільтрів (обладнання) аспіраційних систем

Промислові підприємства

в межах Фастівської МТГ

2024-2026 Кошти

підприємства

 

Зменшення викидів шкідливих речовин у атмосферне повітря
1.5. Проведення інвентаризації джерел викидів в атмосферне повітря. Отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря Промислові підприємства

в межах Фастівської МТГ

2024-2026 Кошти

підприємств

 

Облік та зменшення обсягів викидів в атмосферне повітря
2.     Поводження з відходами, в т. ч. з небезпечними
2.1. Розробка Схеми санітарного очищення території Фастівської міської територіальної громади

 

Виконавчий комітет Фастівської міської ради 2024-2026 Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти, не заборонені чинним законодавством Недопущення подальшого забруднення навколишнього природного середовища ТПВ і мінімізація їх негативного впливу на здоров’я населення
2.2. Організація роздільного збирання ТПВ. Облаштування місць для контейнерних майданчиків Виконавчий комітет Фастівської міської ради, комунальні підприємства Фастівської міської ради 2024-2026 Бюджет МТГ Реалізація державної політики поводження з твердими побутовими відходами
2.3. Розробка проектно-технічної документації Фастівського міського полігону ТПВ Виконавчий комітет Фастівської міської ради, КП «Фастівський ККП» 2024-2026 Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти, не заборонені чинним законодавством Дотримання законодавчих вимог до полігонів
2.4. Встановлення суцільної огорожі заввишки 2,0-2,5 м по периметру території Фастівського міського полігону ТПВ Виконавчий комітет Фастівської міської ради,

КП «Фастівський ККП»

2024-2026 Бюджет Фастівської МТГ Дотримання законодавчих вимог до полігонів, забезпечення в’їзду транспортних засобів на сміттєзвалище ТПВ лише через контрольно-пропускний пункт
2.5. Отримання висновку з оцінки впливу на довкілля (ОВД) на діяльність із захоронення побутових відходів Виконавчий комітет Фастівської міської ради,

КП «Фастівський ККП»

2024-2026 Бюджет МТГ, інші кошти, не заборонені чинним законодавством України Дотримання Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»
2.6. Облаштування систем захисту ґрунтових вод, вилучення та знешкодження біогазу та фільтрату на Фастівському міському полігоні ТПВ Виконавчий комітет Фастівської міської ради,

КП «Фастівський ККП»

2024-2026 Бюджет МТГ Дотримання законодавчих вимог до полігонів
2.7. Оснащення спеціальними приладами для проведення радіометричного контролю всіх відходів, що завозяться на Фастівський міський полігон ТПВ КП «Фастівський ККП» 2024-2026 Бюджет Фастівської МТГ Дотримання законодавчих вимог до полігонів
2.8. Проведення та підключення лінії електромереж до Фастівського міського полігону ТПВ Виконавчий комітет Фастівської міської ради,

КП «Фастівський ККП»

2024-2026 Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти, не заборонені чинним законодавством Дотримання законодавчих вимог до полігонів
2.9. Встановлення на контрольно-пропускному пункті автомобільних ваг для обліку кількості усіх видів відходів, що завозяться на Фастівський міський полігон ТПВ Виконавчий комітет Фастівської міської ради,

КП «Фастівський ККП»

2024-2026 Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти, не заборонені чинним законодавством Дотримання законодавчих вимог до полігонів
2.10. Проведення ревізії та внесення змін до паспорту місця видалення відходів КП «Фастівський ККП» 2024-2026 Бюджет Фастівської МТГ Дотримання законодавчих вимог до полігонів
2.11. Проведення дослідження ґрунту на території та у межах санітарно-захисної зони Фастівського міського полігону ТПВ, дослідження проб повітря КП «Фастівський ККП» 2024-2026 Бюджет Фастівської МТГ Дотримання законодавчих вимог до полігонів
2.12. Придбання для технологічного обслуговування Фастівського міського полігону ТПВ: бульдозера, навантажувача та поливальної машини Виконавчий комітет Фастівської міської ради,

КП «Фастівський ККП»

2024-2026 Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти, не заборонені чинним законодавством Дотримання законодавчих вимог до полігонів
2.13. Розробка проєкту рекультивації Фастівського міського полігону ТПВ Виконавчий комітет Фастівської міської ради, КП «Фастівський ККП» 2024-2026 Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти, не заборонені чинним законодавством Подовження терміну експлуатації сміттєзвалища
2.14. Проведення заходів з ліквідації стихійних сміттєзвалищ Комунальні підприємства Фастівської міської ради 2024-2026 Бюджет Фастівської МТГ Покращення екологічного стану міста
2.15. Організація та проведення в навчальних закладах громади занять з питань належного поводження з побутовими відходами Виконавчий комітет Фастівської міської ради, управління освіти, керівники закладів освіти, Фастівська станція юних натуралістів 2024-2026 Не потребує фінансування Формування екологічного світогляду молоді, покращення екологічного стану
2.16. Заходи із збирання, перевезення та утилізація відпрацьованих ламп розжарювання Управління освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради, КП ФМР «Фастів-благоустрій» 2024-2026 Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти, не заборонені чинним законодавством Належне поводження з відпрацьованими лампами розжарювання відповідно до норм чинного законодавства
2.17. Ремонт та встановлення додаткових урн для сміття в місцях масового перебування людей, на зупинках транспорту тощо. Комунальні підприємства Фастівської міської ради 2024-2026 Бюджет Фастівської МТГ Поліпшення санітарного стану
2.18. Облік відходів та щорічне подання декларації про відходи Промислові підприємства

в межах Фастівської МТГ

2024-2026 Кошти підприємств Зменшення обсягів побутових відходів
2.19. Збирання небезпечних відходів та передача спеціалізованим підприємствам, які мають ліцензію на їх утилізацію Промислові підприємства

в межах Фастівської МТГ

2024-2026 Кошти підприємств Дотримання вимог Закону України «Про відходи»
3.     Озеленення населених пунктів громади
3.1. Проведення заходів з озеленення території населених пунктів громади Виконавчий комітет Фастівської міської ради,

комунальні підприємства Фастівської міської ради

2024-2026 Кошти підприємств, бюджет Фастівської МТГ Покращення екологічного стану, збільшення зелених зон та зелених насаджень
3.2. Проведення заходів з озеленення території підприємств, установ та організацій усіх форм власності Підприємства, установи, організації Фастівської міської територіальної громади 2024-2026 Кошти

підприємств

 

Покращення мікроклімату, захист від шуму
3.3. Розвиток, утримання та підтримка видового різноманіття Парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва «Молодіжний», міського парку «Європейський» Виконавчий комітет Фастівської міської ради,  управління освіти, Станція юних натуралістів, КНП ФМР «Європейський простір» 2024-2026 Бюджет Фастівської МТГ Збереження та екологічно збалансоване використання природних та штучно створених рослинних ресурсів
3.4. Забезпечення своєчасного видалення аварійно-небезпечних та сухостійних дерев Комунальні підприємства Фастівської міської ради, ОСББ, ЖБК, кооперативи, підприємства, організації, установи 2024-2026 Кошти підприємств, бюджет Фастівської МТГ Ліквідація загрози життю і здоров’ю мешканців, аварійної ситуації на інженерних мережах у разі падіння дерев, запобігання пошкоджень майна, автотранспорту, будівель
3.5. Організація проведення в осінньо-зимовий період щорічної обрізки дерев для боротьби із хворобами, а також санітарної, омолоджувальної та формуючої обрізки зелених насаджень Комунальні підприємства Фастівської міської ради, ОСББ, ЖБК, кооперативи, підприємства, організації, установи, мешканці приватних будинків 2024-2026 Кошти підприємств, бюджет Фастівської МТГ, інші кошти, не заборонені чинним законодавством Догляд за зеленими насадженнями, оздоровлення дерев, збереження природної або штучної форми дерев
4.     Підвищення рівня суспільно екологічної свідомості
4.1. Проведення просвітницької роботи з питань охорони навколишнього природного середовища через засоби масової інформації Виконавчий комітет Фастівської міської ради, управління освіти, Фастівська станція юних натуралістів, громадські організації 2024-2026 Не потребує фінансування Формування екологічного світогляду, підвищення екологічної освіти та культури громадян
4.2. Виготовлення демонстраційного матеріалу на екологічну тематику для подальшого розповсюдження серед населення та навчальних закладів громади Виконавчий комітет Фастівської міської ради 2024-2026 Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти, не заборонені чинним законодавством Підвищення рівня суспільної екологічної свідомості та відповідальності; поліпшення рівня екологічної культури суспільства, безпеки та комфорту середовища життєдіяльності
4.3. Проведення екологічних заходів з пропаганди охорони та захисту довкілля Виконавчий комітет Фастівської міської ради 2024-2026 Бюджет Фастівської МТГ Недопущення забруднення навколишнього природного середовища, мінімізація негативного впливу на здоров’я населення
5.     Охорона та раціональне використання водних ресурсів  
5.1. Профілактичний огляд каналізаційних та ливневідвідних систем, мереж Промислові підприємства

в межах Фастівської МТГ

2024-2026 Кошти  підприємств Якість каналізаційних стоків та дотримання показників гранично-допустимих скидів
5.2. Моніторинг якості стічних вод підприємства Промислові підприємства

в межах Фастівської МТГ

2024-2026 Кошти  підприємств Зменшення кількості шкідливих речовин в стічних водах
5.3. Запровадження повторного та зворотного водокористування на підприємствах Промислові підприємства

в межах Фастівської МТГ

2024-2026 Кошти  підприємств Економне використання водних ресурсів
5.4. Обслуговування водозаборів свердловин, утримання в належному стані території водозабору Промислові підприємства

в межах Фастівської МТГ,

які видобувають воду

зі свердловин

2024-2026 Кошти  підприємств

 

Охорона підземних вод від забруднення та засмічення
5.5. Реконструкція каналізаційних очисних споруд м. Фастів Київської області Виконавчий комітет Фастівської міської ради,

КП ФМР «Фастівводоканал»

2024-2026 Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти, не заборонені чинним законодавством Очистка стоків до норм граничнодопустимих концентрацій, запобігання забруднення водних ресурсів
5.6 Підтримання системи відводу дощових і талих вод у справному, робочому стані. Реконструкція, капітальний ремонт, розчищення ливневідвідних систем, мереж Комунальні підприємства Фастівської міської ради 2024-2026 Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти, не заборонені чинним законодавством Захист від підтоплень території громади
5.7. Проведення заходів із захисту від підтоплення і затоплення території Фастівської МТГ Комунальні підприємства Фастівської міської ради 2024-2026 Бюджет Фастівської МТГ Усунення причин підтоплень, створення безпечних умов життєдіяльності населення
5.8. Проведення робіт з розчистки русел річок від мулу і рослинності, санітарно-екологічне покращення стану водних об’єктів Виконавчий комітет Фастівської міської ради,

комунальні підприємства Фастівської міської ради

2024-2026 Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти, не заборонені чинним законодавством Зменшення забруднення і покращення гідрологічного режиму водойм в межах громади, попередження підтоплення територій паводковими водами
5.9. Проведення паспортизації міських пляжів Комунальні підприємства Фастівської міської ради 2024-2026 Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти, не заборонені чинним законодавством Оцінка технічного стану, прийняття обґрунтованих заходів до забезпечення надійності та безпеки при подальшій експлуатації пляжів
5.10. Проведення благоустрою території, прилеглої до водних об’єктів (прибережної смуги). Організація обстеження дна акваторії міських пляжів перед початком купального сезону Комунальні підприємства Фастівської міської ради 2024-2026 Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти, не заборонені чинним законодавством Покращення екологічного стану водних об’єктів

 

Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету                                                              Леся ТХОРЖЕВСЬКА

Джерело: Сайт Міської Ради міста Фастів