Про надання міському голові повноважень щодо прийняття рішень та укладання договорів оренди електрогенераторів та іншого електрообладнання для забезпечення безперебійної роботи державних установ, об’єктів  критичної інфраструктури, комунальних підприємств та структурних підрозділів Фастівської міської ради, у період воєнного стану

image
1 Лютого 2023, 09:35
Поділитися:

ФАСТІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Київської області

Р І Ш Е Н Н Я

 

26.01.2023                                          м. Фастів                             № 1-ХХХV-VІІІ

 

Про надання міському голові повноважень щодо прийняття рішень та укладання договорів оренди електрогенераторів та іншого електрообладнання для забезпечення безперебійної роботи державних установ, об’єктів  критичної інфраструктури, комунальних підприємств та структурних підрозділів Фастівської міської ради, у період воєнного стану

У зв’язку з введенням воєнного стану в Україні, згідно Законів України «Про правовий режим воєнного стану», “Про оренду державного та комунального майна”, у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 27.05.2022 № 634 «Про особливості оренди державного та комунального майна у період воєнного стану», керуючись ст.25, ч.5 ст.60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,

міська рада

В И Р І Ш И Л А:

Надати міському голові повноваження щодо прийняття рішень та укладання договорів оренди електрогенераторів та іншого електрообладнання для забезпечення безперебійної роботи державних установ, об’єктів критичної інфраструктури, комунальних підприємств та структурних підрозділів Фастівської міської ради, у період воєнного стану.
Затвердити типовий договір оренди обладнання (додаток).
Начальнику фінансово-господарського відділу – головному бухгалтеру виконавчого комітету Фастівської міської ради забезпечити оформлення договорів оренди, актів приймання-передачі електрогенераторів та іншого електрообладнання, а також проведення розрахунків за оренду даного майна та ведення обліку вищезазначених договорів.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань комунальної власності та житлово-комунального господарства і розвитку місцевого самоврядування.

 

 

Міський голова                                                         Михайло НЕТЯЖУК

 

 

 

Додаток

до рішення міської ради

 

ДОГОВІР

ОРЕНДИ ОБЛАДНАННЯ № ___

 

м. Фастів                                                                                      “____” ____________ 202__ року

Сторони:

Виконавчий комітет Фастівської міської ради, в особі ________________________________, що діє на підставі ___________________________________________________________ (надалі – Орендодавець), з однієї сторони, та ____________________, в особі _______________, що діє на підставі ______________________________ (надалі – Орендар), з іншої сторони, уклали цей Договір про наведене нижче:

Предмет Договору

1.1. Орендодавець надає, а Орендар приймає в строкове платне використання наступне майно (надалі – Об’єкт оренди), що належить Орендодавцю на праві власності або іншого майнового права:

1.1.1.Найменування: _______________________________________________________.

1.1.2. Вартість об’єкта оренди виражається в національній валюті України та визначається в актах приймання-передавання обладнання.

1.1.3. Стан об’єкта оренди на момент передачі в оренду: без зовнішніх і внутрішніх дефектів, придатне до використання в господарській діяльності Орендаря.

1.1.4. Особливі ознаки об’єкта оренди, за наявності, визначаються в актах приймання-передавання обладнання.

1.1.5. На об’єкт оренди не встановлено обмеження (обтяження) і інші права третіх осіб. Передача в оренду об’єкта оренди не є підставою для зупинення або зміни обмежень (обтяжень) і інших прав третіх осіб на об’єкт оренди.

1.2. За цим Договором Орендодавець передає, а Орендар приймає об’єкт оренди, виключно як цілісний програмно-апаратний комплекс в захисному корпусі.

 

Цілі і умови використання об’єкта оренди

2.1. Об’єкт оренди передається в оренду для використання в господарській діяльності Орендаря. Об’єкт оренди використовується Орендарем згідно з нормами і технічними умовами експлуатації, що наведені в технічному паспорті об’єкта оренди.

 

Строк оренди

3.1. Строк оренди складає 1 календарний рік з моменту прийняття об’єкта оренди.

3.2. Після завершення строку договору Орендар має переважне право поновлення його на новий термін. В цьому випадку, якщо жодна зі Сторін в термін 30 діб до завершення цього Договору оренди обладнання письмово не сповістить про свій намір його розірвати, цей Договір оренди обладнання автоматично продовжується на строк 1 календарний рік.

3.3. Строк оренди може бути зменшений виключно за взаємною згодою Сторін.

 

 

Орендна плата

4.1. Розмір орендної плати за об’єкт оренди визначений в розмірі 1,00 грн.коп.

4.2. Орендна плата виплачується Орендарем щомісячно в безготівковій формі на розрахунковий рахунок Орендодавця не пізніше ___ числа кожного місяця.

4.3. Розрахунок розміру орендної плати здійснюється без урахування індексів інфляції.

 

Порядок передачі обладнання в оренду

5.1. Передача майна в оренду здійснюється відповідними фахівцями Сторін за актом приймання-передавання.

5.2. Об’єкт оренди вважається переданим Орендодавцем та прийнятим Орендарем з моменту підписання Сторонами відповідного акта приймання-передавання обладнання.

 

Права і обов’язки Сторін

6.1. Обов’язки Орендаря:

6.1.1. Використовувати майно, що орендується, згідно з його цільовим призначенням у відповідності з п.2 цього Договору оренди обладнання.

6.1.2. Своєчасно здійснювати орендні платежі.

6.2. Права Орендаря:

6.2.1. Передавати об’єкт оренди у суборенду, згідно з його цільовим призначенням.

6.3. Обов’язки Орендодавця:

6.3.1. Ознайомити Орендаря з правилами технічної експлуатації об’єкта оренди, та за

необхідністю спрямувати свого фахівця для проведення відповідного інструктажу на місці

експлуатації.

6.3.2. Надати інформаційне і консультаційне сприяння Орендарю відносно порядку правильної експлуатації об’єкта оренди.

6.3.3. Надати Орендарю копії відповідних договорів оренди нежитлових приміщень, в яких розташовано обладнання, що є об’єктом оренди відповідно до даного Договору.

6.3.4. Витрати по орендній платі за розміщення Об’єктів оренди, (в т.ч. витрати за спожиту електроенергію) та послугам зв’язку, Орендодавець несе самостійно, від свого імені, без вимоги їх додаткового відшкодування від Орендаря.

6.3.5. У випадку зміни місця розташування Об’єкту оренди, Орендодавець зобов’язаний попередити у письмовій формі Орендаря не пізніше ніж за ______ днів до такої зміни.

6.3.6. Повідомляти Орендаря про будь-які дії чи події, які відомі Орендодавцю або настання яких Орендодавець може передбачити та які перешкоджатимуть та/або унеможливлять використання Орендарем Об’єктів оренди, не пізніше ніж за ______ днів до дати настання таких подій або не пізніше ніж через ________, якщо такі дії та/або події було неможливо передбачити.

6.4. Права Орендодавця:

6.4.1. Здійснити перевірку порядку використання Орендарем майна, що орендується, у

відповідності до умов цього Договору оренди обладнання.

 

 

Страхування об’єкта оренди

7.1. Ризик випадкового знищення або ушкодження об’єкта оренди або його частини несе Орендодавець.

7.2. У відповідності до цього Договору оренди об’єкт оренди не підлягає страхуванню на весь період оренди.

7.3. Страхування об’єкту оренди на власний розсуд здійснює Орендодавець.

 

Порядок повернення Орендодавцю обладнання, що орендується

8.1. Після закінчення строку оренди Орендар зобов’язаний протягом ______ днів повернути орендоване майно Орендодавцю разом з тарою, упакуванням та технічною документацією (комплектно) за актом передавання.

8.2. Повернення орендованого майна здійснюється відповідними спеціалістами Сторін.

 

Відповідальність Сторін

9.1. Орендар несе наступну відповідальність за даним Договором оренди обладнання:

9.1.1. У випадку прострочення в поверненні орендованого майна – пеня в розмірі 0,01% від вартості майна за кожний день прострочення.

9.1.2. У випадку прострочення зі сплатою орендних платежів – пеня в розмірі 0,1% від суми боргу за кожний день прострочення, але не більше подвійної облікової ставки НБУ, що діяла на момент виникнення прострочення.

9.2. Орендодавець несе наступну відповідальність за даним Договором оренди обладнання:

9.2.1. У випадку прострочення з передачі Орендарю обладнання – пеня в розмірі 0,01% від його договірної вартості за кожний день прострочення.

 

Інші умови

10.1. Договір оренди обладнання вступає в силу з моменту його підписання Сторонами та діє до моменту повного виконання Сторонами своїх обов’язків за цим Договором оренди обладнання.

10.2. Умови цього договору оренди обладнання можуть бути змінені тільки за взаємною згодою Сторін з обов’язковим складанням письмового документу.

10.3. Дострокове розірвання Договору можливо виключно за взаємною письмовою згодою Сторін, якщо інше не встановлено Договором або законодавством України.

10.4. Всі суперечки, пов’язані з цим Договором оренди обладнання вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю і підсудністю такого спору, визначеному відповідним діючим законодавством України.

10.5. Цей Договір укладено в двох оригінальних екземплярах, по одному для кожної із Сторін.

10.6. Після підписання цього Договору оренди обладнання всі попередні переговори за ним, переписка, попередні домовленості і протоколи про наміри з питань, так чи інакше пов’язаних з цим Договором оренди обладнання, втрачають юридичну силу.

10.7. Додатки до цього Договору оренди обладнання є його невід’ємною частиною.

Місцезнаходження та реквізити Сторін

 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ                                                                                    ОРЕНДАР 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                             Людмила РУДЯК

 

 

 

Додаток № 1

до Договору оренди

№ _______ від __________

 

А К Т

приймання-передачі обладнання

______________ 202___ року

 

Орендодавець ідентифікаційний код юридичної особи ______________, місцезнаходження якого: ________________________ (далі – Орендодавець) в особі ___________________________________, що діє на підставі ________________________________________, з однієї сторони, та Орендар, ідентифікаційний код юридичної особи _________, місцезнаходження якого: _________________(далі – Орендар) в особі __________________, що діє на підставі ________, з другої сторони, склали цей Акт, про наведене нижче:

На виконання договору  оренди  обладнання  від  «___» _________ 20___ року  № ____________ (далі – Договір оренди) Орендодавець передає, а Орендар приймає в строкове платне користування наступне обладнання –

 

Найменування  
Кількість, шт  
Вартість, грн.коп.  
Особливі ознаки об’єкта оренди, за наявності  
Стан обладнання‚ що передається в оренду (нове, бувше у вжитку)  
   

Обладнання передано в належному стані, без явних недоліків і дефектів. Стан
обладнання відповідає вимогам договору оренди.

 

 

Орендодавець:

 

Орендар:

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                             Людмила РУДЯК

 

Джерело: Сайт Міської Ради міста Фастів