ПОЛОЖЕННЯ проєктних ідей із впровадження енергоефективних заходів та на екологічну тематику в рамках проведення Днів Сталої Енергії у 2024 році у Фастівській міській територіальній громаді

image
10 Червня 2024, 14:35
Поділитися:

            Положення_Конкурс Проектів

Загальні положення

Це положення визначає порядок проведення конкурсу по написанню проєктних ідей із впровадження заходів підвищення рівня енергоефективності, збільшення використання відновлювальних джерел енергії та захисту довкілля у рамках проведення Днів Сталої Енергії у 2024 році у Фастівській міській територіальній громаді (далі – Конкурс).
Організаторами Конкурсу є виконавчий комітету Фастівської міської ради і відділ з питань енергозбереження, енергоефективності та екології виконавчого комітету Фастівської міської ради.
Мета Конкурсу – пошук проєктних ідей розвитку громади шляхом залучення учасників до аналізу й пошуку механізмів вирішення актуальних проблем через розробку та реалізацію соціально-значущих проєктів, спрямованих на сталий розвиток громади та охорону довкілля, а також формування світогляду, орієнтованого на питання раціонального використання енергетичних та природних ресурсів.
Основними завданнями Конкурсу є:

залучити мешканців громади до навчально-практичної діяльності з проблем енергоефективності та раціонального використання енергоресурсів;
пропаганда активної громадянської позиції;
сформувати позитивну мотивацію громадян до сталого, енергоефективного, екологічно-свідомого стилю повсякденного життя;
популяризація ідей альтернативних та екологічно безпечних джерел енергії;
навчитися основам проєктного менеджменту;
задовільнити потреби молоді у творчій самореалізації;
привернути увагу мешканців громади до проблем енергозбереження та зміни клімату, підвищити їх активність до розв’язання цих проблем.

 

Учасники та порядок проведення Конкурсу

Предметом Конкурсу є авторська проєктна ідея, спрямована на розв’язання конкретної проблеми територіальної громади або закладу (установи, організації) соціальної інфраструктури в сфері енергозбереження та енергоефективності, охорони довкілля, збільшення частки відновлювальних джерел енергії.
Тематика проєктних ідей:

економія паливно-енергетичних ресурсів у громаді (населеному пункті, закладі соціальної інфраструктури, тощо);
впровадження альтернативних та відновлювальних джерел енергії;
реалізація енергоефективних та енергозберігаючих заходів;
зелена енергія (використання енергії сонця, вітру, біомаси, води, землі);
пошук шляхів зменшення викидів парникових газів, боротьби з глобальним потеплінням та зміною клімату.

Проєктна ідея – задум, пропозиція, викладені у вигляді описання з відповідним обґрунтуванням, метою та цілями, основними завданнями, за потреби – кресленнями (картами, схемами), фотографіями, що розкривають сутність замислу та можливість його практичної реалізації в найближчій перспективі.
Проєктні ідеї переможців конкурсу в подальшому будуть більш детально опрацьовуватися для заповнення форм заявок на участь у міжнародних проєктах, реалізація яких відбуватиметься за рахунок грантових коштів.
Проєктні ідеї можуть подавати фізичні особи – мешканці, які зареєстровані та проживають на території Фастівської міської територіальної громади, і яким на момент подачі пропозиції виповнилось 14 років.
Формою представлення проєктної ідеї є заявка на участь у Конкурсі.
Представлені проєктні ідеї повинні бути реалістичними, здійсненними та вимірними у часі.
У Конкурсі можуть брати участь колективи з кількістю учасників до 3 осіб.

 

Порядок подання проєктних ідей

Проєктна ідея повинна відповідати наступним вимогам:

назва проєктної ідеї має бути викладеною лаконічно, в межах одного речення;
проєктна ідея подається особисто автором за встановленою цим Положенням формою (додаток 1 до Положення);
не суперечить чинному законодавству України;
має відповідати стратегічним пріоритетам і цілям розвитку Фастівської міської територіальної громади.

Приймаються оригінальні теоретичні та практичні проєктні ідеї застосування енерго-, природозберігаючих і ресурсозберігаючих рішень, технологій, конструкцій, використання ВДЕ, тощо.
У формі заявки повинна бути обґрунтована доцільність застосування ідеї (пропозиції), конструкції, технічного рішення, оцінена ефективність очікуваних результатів у довгостроковій перспективі.
Проектні ідеї подаються відділу з питань енергозбереження, енергоефективності та екології виконавчого комітету Фастівської міської ради:

в електронному вигляді на адресу: [email protected] (до 15.06.2024)
у паперовому вигляді (м. Фастів, площа Соборна, 1, каб. 112) до 14.06.2024.

 

Термін проведення Конкурсу

Конкурс проводиться з 10 по 15 червня 2024 року.

Роботи (у формі заявки на участь) подаються до 15 червня 2024 року.

Результати конкурсу та нагородження переможців – до 20 червня 2024 року.

 

Попередній аналіз та оцінка проєктних ідей

Усі подані проєктні ідеї підлягають попередньому аналізу відділом з питань енергозбереження, енергоефективності та екології.
Відділ з питань енергозбереження, енергоефективності та екології:

здійснює загальний попередній аналіз поданих проєктних ідей;
веде реєстр отриманих проєктних ідей;
здійснює перевірку повноти і правильності заповнення форми;
в разі виявлення недоліків заповнених форм проєктних ідей в телефонному режимі або електронною поштою повідомляє про це автора з пропозицією внести необхідні корективи протягом 1-2 днів з моменту отримання відповідної інформації. У іншому випадку пропозиція буде відхилена. Зміни до поданої проєктної ідеї вносяться автором особисто або електронною поштою;
з метою здійснення більш детальної перевірки та оцінки кожного поданої проєктної ідеї після перевірки передає на розгляд організаційному комітету виконавчого комітету Фастівської міської ради із підготовки та проведення у 2024 році Днів сталої енергії у Фастівській міській територіальній громаді, затвердженому розпорядженням міського голови №133-од від 03.06.2024 (надалі – Комітет).

За потреби для оцінювання проєктних ідей Комітет може залучити інших представників виконавчих органів Фастівської міської ради та фахівців, діяльність яких стосується сфери реалізації поданих на розгляд проєктних ідей.
Комітет:

здійснює комплекс робіт з оголошення та проведення відбору проєктних ідей, підведення та оприлюднення підсумків голосування з розміщенням відповідної інформації на офіційному сайті міської ради, в засобах масової інформації тощо;
протягом 3 днів, починаючи з останнього дня, визначеного для приймання проектних пропозицій, здійснює їх аналіз на предмет можливості або неможливості реалізації проєктної ідеї. В разі недостатності викладеної інформації для здійснення ґрунтовного аналізу проєктної ідеї – представники Комітету зв’язуються з автором із пропозицією уточнення інформації протягом 2 днів. В разі відмови автора проєктної ідеї надати усю необхідну інформацію – проєктна ідея в подальшому не розглядається.

Основними критеріями оцінювання конкурсної ідеї є:

Актуальність теми.
Просування ідеї сталого енергетичного розвитку
Змістовність/повнота розкриття теми (усвідомлення проблем ефективності споживання енергії, раціональне використання природних та енергетичних ресурсів, використання поновлювальних джерел енергії і зв’язків між енергоспоживанням та зміною клімату, тощо).
Забезпечення ефективності результатів реалізованого в подальшому проєкту в довгостроковій перспективі.
Рівень складності та самостійності виконання проектної ідеї з урахуванням віку авторів.

Кожен критерій, зазначений в п. п. 4.5. оцінюється балом від 0 до 10.
Результат Конкурсу оформлюється протоколом.

 

Визначення та нагородження переможців Конкурсу

Комітетом буде визначено учасників – авторів найкращих проєктних заявок, які посіли І, ІІ та ІІІ місця за кількістю набраних балів.

Переможці Конкурсу будуть нагороджені пам’ятними подарунками – повербанками.

 

 

Організаційний комітет

 

 

 

Додаток до Положення

 

 

Форма заявки на участь у конкурсі проєктних ідей

із впровадження енергоефективних заходів та на екологічну тематику
в рамках проведення Днів Сталої Енергії у 2024 році

 

 

Ідентифікаційний номер проєктної ідеї

(вписує секретар Конкурсної комісії )

 

 

1. Назва проєктної ідеї
 
2. В подальшому проєктну ідею (Проєкт) буде реалізовано на території Фастівської міської територіальної громади (впишіть назву населеного пункту, мікрорайону, вулиці, закладу чи установи, тощо ):
 
3. Актуальність, проблема, на розв’язання якої буде спрямовано проєкт
 
4. Мета проєкту
 
5. Цілі проєкту
 
6. Основні завдання проєкту
 
7. Заплановані заходи проєкту (написати перелік заходів, які будуть впроваджуватися в ході реалізації проєкту)
 
8. Результати проєкту (опишіть, які результати Ви зможете досягнути після його реалізації, зазначити якісні і кількісні показники)
 
9. Сталість проєкту («життя» проєкту після його реалізації)
 
Інформація стосовно доступності (результатів) проєкту для мешканців Фастівської міської територіальної громади у разі його реалізації:

(примітка: інформація щодо доступності може стосуватися, наприклад, годин роботи об’єкту, можливої плати за користування, категорії мешканців, які зможуть і які не зможуть користуватись результатами реалізації даного проєкту)

 

9. Інші додатки (якщо стосується):

–       фотографія/ї, які стосуються цього проєкту,

–       мапа з зазначеним місцем реалізації проєкту,

–       інші, суттєві для заявника проєкту, які саме?

Контактні дані авторів проєктної ідеї, пропозиції (проєкту), які будуть загальнодоступні, у т. ч. для авторів інших пропозицій, мешканців, представників ЗМІ, з метою обміну думками, інформацією, можливих узгоджень і т.д.:

1)     висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси  для зазначених вище цілей

2)     не висловлюю згоди на використання моєї електронної адреси для зазначених вище цілей.

11. Автори проєктної ідеї, пропозиції проєкту та їх контактні дані (дані необхідно вписати чітко і зрозуміло). Доступ до цієї інформації матимуть лише представники Фастівської міської ради:

Ім’я та Прізвище  
Контактні дані:  
Адреса проживання:  
e-mail:  
№ тел.:  
Дата нароження:  
Примітка:

Контактні дані авторів пропозицій (проєктних ідей) доступні тільки для Фастівської міської ради, друкується на окремому аркуші і є недоступною для громадськості.

 

 

Джерело: Сайт Міської Ради міста Фастів